Centrum Zaopatrzenia Szkół
o Firmie
Katalog
Promocje
Kontakt
     
Pomoce Meble Druki Artykuły inne Sprzęt sportowy
         
Programy Rzutniki,ekrany  
         
Biologia Chemia Fizyka Matematyka J.polski
         
Geografia Historia Klasy I-III Przedszkole
     
           
   
WYCHOWANIE FIZYCZNE
   
   
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
192
WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 - 5 filmów po 12-l5min. (Kształ- towanie postawy ciała w okresie dojrzewania, Wady postawy ciała, Zapobieganie wadom postawy, Tryb życia dziecka z wada postawy, Wpływ ruchu na zdrowie)
+
-
193
WYCHOWANIE FIZYCZNE 2 - 4 filmy po 15-19 min. (Szkolny zespół gimnastyki korekcyjnej, Ćwiczenia domowe dziecka z plecami wklęsło-okrągłymi, Tryb życia dziecka z otyłością prostą, Kolonie zdrowotne o profilu ortopedycznym)
+
-
194
WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 - 4 filmy po 15 min. (Zespół gim- nastyki korekcyjnej dzieci w wieku 6-7 lat, Elementy korekcyjne w czasie zajęć ruchowych dzieci w wieku 6-7 lat, Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego dzieci w wieku 8-9 lat, Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego dziewcząt w wieku 10-131at)
+
+
195
WYCHOWANIE FIZYCZNE 4 - 40 min. (Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego chłopców w wieku 13-15 lat)
+
-
CHEMIA - GIMNAZJUM
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
165 CHEMIA 1 - OTRZYMYWANIE ORAZWŁAŚCIWOŚCI PIERWIAST-KÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. I (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0221)
- DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00"
- DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20"
- DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości - 6' 50"
- DP4 Elektroliza wody - 4' 20"
- DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru - 2' 50"
- DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego - 8' 20"
- DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości - 9'30"
- DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20"
- DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości - 4' 30"
- DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości -12' 30''
+
+
166 CHEMIA 2 - OTRZYMYWANIE ORAZWŁAŚCIWOŚCI PIERWIAST-KÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. II ( Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0222)
- DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali -10'00"
- DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30"
- DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości -10'20"
- DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8'30"
- DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych - 7'30"
- DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości - 6'00"
- DP17 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu - 3'50"
- DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości - 6'30"
- DP19 Wykrywanie alkoholu - 8'20"
- DP20 Otrzymywanie mydła -10'10"
+
+
167 CHEMIA 3 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0223)
- DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30"
- DP22 Reakcje estryfikacji - 6'40"
- DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13' 50"
- DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00"
- DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10' 00''
- DP26 Badanie właściwości białek - 12' 00''
- DP27 Badanie składu chemicznego - 6'00"
- DP28 Badanie właściwości celulozy - 12' 20"
- DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3' 50"
- DP3O Wiązania chemiczne - 14' 30"
+
+
168 CHEMIA 4 - WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PEFRWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0224)
- FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację - 7'00"
- FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie - 8'00"
- FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00"
- FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30"
- FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym - 9'00"
- FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym - 9'00''
- FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6' 00"
- FP8 Krystalizacja - 6'00"
- FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6' 30"
- FP10 Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związ. chem - 8' 30"
+
+
169 CHEMIA 5 - WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII - FILMOWA ENCYKLOPEDIA PODSTAWOWYCHHASEŁ CHEMICZNYCH (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0225)
- WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30''
- WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych - 7'00"
- WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00''
- WP4 Budowa atomu - 5' 20"
- WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16' 20"
- WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli - 7'10"
- WP7 Elektroliza - 6' 20"
- WP8 Korozja - 6' 50"
- WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów - 10'10''
- WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5'30''
- WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji - 7'00''
- WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów - 4'40''
- WPl4 Struktura białka - 7'30''
- WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5'00''
+ +
170 CHEMIA 6 - NAJWAŻNIEJSZE ZASTOSOWANIA PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych (0303/1997r.)
- ZP1 Zastosowanie azotu i jego związków - 6'00''
- ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny - 9'40''
- ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45''
- ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy - 6'20''
- ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców - 10'00''
- ZP6 Świat soli - 7'40''
- ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie - 17'10''
- ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie - 9'00''
- ZP9 Produkcja szkła - 9'20''
- ZP10 Wielki piec - 5'00''
- ZP11 Zastosowanie metanu - 3'55''
- ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5'55''
- ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5'20''
- ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów - 7'00''
- ZPl5 Produkcja margaryny - 6'50''
+ +
171 CHEMIA 7 - OCHRONA ŚRODOWISKA cz. I (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - (0304/1997r.)
- OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza - 12'00''
- OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00''
- OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy - 9'00''
- OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie - 7'00''
- OP5 Oczyszczanie wody - 7'00''
- OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki - 13'00''
- OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby - 10'00''
- OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat - 9'00''
- OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8'00''
- OP10 Katastrofy ekologiczne - 11'00''
+ +
172 CHEMIA 8 - OCHRONA ŚRODOWISKA -cz. II (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0305/1997r.)
- OP11 Twardość wody - 8'30"
- OP12 Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00"
- OPl3 Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00"
- OP14 Produkcja papieru - 10'00"
- OP15 Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych - 7'00"
- OPl6 Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka - 7'00"
- OP17 Toksyczne metale ciężkie - 9'00"
- OPl8 Promieniowanie jądrowe - 7'00"
- OPl9 Dziura ozonowa - 5'00"
- OP20 Chemia środków spożywczych - 12'00"
+ +
162 CHEMIA/FIZYKA
- 6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
+ +
141 MARIA - 45'
Film dokumentalny został zrealizowany z okazji 100 - lecia odkrycia pierwiastków promieniotwórczych radu i polonu. Film o życiu laureatki nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej - Curie, ukazuje jej dramatyczną karierę naukową oraz mało znane fakty z życia prywatnego.
+ +
907 DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE W GIMNAZJUM
Realizacja: Zakład Dydaktyki Chemii UAM Poznań.
- +
CHEMIA - LICEUM
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
175 CHEMIA A - OCHRONA ŚRODOWISKA -cz. I (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0306/1997r.)
- OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6'00"
- OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany - 5' 00"
- OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy - 7'00"
- OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7'00"
- OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8'00"
- OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13'`00"
- OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14' 00"
- OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eksploatacji złóż - 9'`00"
- OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi - 12'00"
- OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych - 11'00''
+
+
176 CHEMIA B -OCHRONA ŚRODOWISKA cz. II (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0307/1997r.)
- OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00``
- OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00``
- OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30``
- OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru - 10`30``
- OS15 Utylizacja odpadów - 10`00``
- OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30``
- OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie - 8`30``
- OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania - 6`30``
- OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30``
- OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności - 9`30``
+
+
177 CHEMIA C - DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0550/1998)
- DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks - 10`20``
- DS2 Właściwości benzenu - 11`00``
- DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych - 19`50``
- DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40``
- DS5 Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30``
- DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30``
- DS7 Aminy - 12`30``
- DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40``
- DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru - 5`50``
- D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji - 10`00``
+
+
178 CHEMIA D (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 0551/1998)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
- FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna - 10`00``
- FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji - 6`30``
- FS3 Stężenia roztworów - 8`30``
- FS4 Dysocjacja -10`00``
- FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym - 8`30`` WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII
- WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych - 6`00``
- WS2 Wiązania chemiczne - 11`30``
- WS3 Kataliza i katalizatory - 10`30``
- WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00``- WS5 Elektroliza - 8'00''
+
+
179 CHEMIA E - ZASTOSOWANIE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH(Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 1 175/2001 ) - ZS1 Praktyczne zastosowanie elektrolizy - 10'00" - ZS2 Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimeryzacji - 9'20" - ZS3 Aminokwasy, peptydy, białka - 9'50" - ZS4 Produkcja włókien syntetycznych - 6'00" - ZS5 Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna - 4'20" - ZS6 Produkcja cukru - 6'10" - ZS7 Kwasy nukleinowe - 4'00" - ZS8 Kauczuk i guma - 8'20" - ZS9 Praktyczne znaczenie celulozy -14'00" - ZS10 Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach polikondensacji - 7'00"
+ +
162 CHEMIA/FIZYKA
- 6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
+ -
141 MARIA - 45'
Film dokumentalny został zrealizowany z okazji 100 - lecia odkrycia pierwiastków promieniotwórczych radu i polonu. Film o życiu laureatki nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej - Curie, ukazuje jej dramatyczną karierę naukową oraz mało znane fakty z życia prywatnego.
+ +

Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
1312 Afryka - Wielkie migracje - Niesamowite wędrówki
-
+
866 Bałtyk - 35 min.
"Bałtyk" to kompendium wiedzy na temat Morza Bałtyckiego. Odbywamy z narratorem fascynującą podróż, w trakcie której obejrzymy najpiękniejsze zakątki tego morza oraz występujące w nim rośliny i zwierzęta. Film w barwny i plastyczny sposób ukazuje, jak powstał Bałtyk, opowiada o jego historii oraz o dziejach zamieszkującego nad nim człowieka, jak również roli jaką odgrywa w gospodarce leżących nad nim państw. Dowiemy się także o zagrożeniach dla środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, ich przyczynach i skutkach oraz o podejmowanych działaniach proekolo.
+
-
939 Biologia A
UWAGA:Na kasetach Biologia A - Biologia L znajdują się, w zmienionym układzie, filmy oferowane dotychczas na kasetach Biologia 1 - Biologia 5. W nowym układzie filmy na kolejnych kasetach zostały dobrane tematycznie. Filmy zrealizowano przed rokiem 1990.
1.Różnorodność organizmów jednokomórkowych 11
2.Życie glonów 12
3.Jamochłony 12
4.Rozwój mchu 11
5.Z życia kwiatów 11
+
+
940 Biologia B
1.Pierścienice 10
2.Ślimaki 14
3.Rak i inne skorupiaki 10
4.Płazińce 10
5.Ryby naszych wód 9
+
+
941 Biologia C
1.Różnorodność form w świecie owadów 12
2.W świecie owadów wodnych 9
3.Czy zawsze szkodnik? 13
4.Ośmionożni drapieżcy (pająki) 16
+ +
942 Biologia D
1.Ochrona roślin przed szkodnikami 13
2.Obrońcy naszych sadów 11
3.Ochrona gleby 12
4.Zieleń w mieście 19
+ +
943 Biologia E
1.Pieniński Park Narodowy 11
2.W Tatrzańskim Parku Narodowym 18
3.Puszcza Jodłowa - Świętpkrzyski Park Narodowy 15
4.Wielkopolski Park Narodowy 10
+ +
944 Biologia F
1.Nasze gady i płazy 10
2.Zaskroniec 12
3.Dlaczego chronimy ropuchę? 7
4.Jaszczurka zwinka 10
5.Przystosowanie ptaków do środowiska 13
6.
+ +
945 Biologia G
1.Wymiana gazowa u roślin i zwierząt 13
2.Wymiana gazowa u roślin - doświadczenia 10
3.Gospodarka wodna roślin 8
4.Biocenoza lasu 10
+ +
946 Biologia H
1.O równowadze biologicznej jeziora 12
2.Pobudliwość roslin 12
3.Jak powstają nowe odmiany roślin? 13
4.Metody oceniania produkcji biomasy leśnej 10
+ +
947 Biologia I
1.Układ krwionośny u zwierząt - transport gazu 14
2.Dlaczego krew krzepnie? 10
3.Goryle 15
+ +
948 Biologia J
1.Organizm człowieka w walce z bakteriami 10
2.Życie i odżywianie cz. I - biologia odżywiania 13
3.Życie i odżywianie cz. II - czynności jamy ustnej i żołądka 7
4.Życie i odżywianie cz. III - czynności jelit 11
5.Od poczęcia do narodzin człowieka 11
+ +
949 Biologia K
1.Wpływ środowiska na rozwój embrionalny 10
2.Od odruchu do neuronu 12
3.Bioenergetyka komórki 9
4.Budowa i funkcjonowanie narządów zmysłów 14
5.Odwracalność i nieodwracalność procesów przyrody 13
+ +
950 Biologia L
1.Antropogeneza 18
2.Praca zastawek serca 5
3.Podział zapłodnionych komórek - bruzdkowanie 3
4.Podział komórki - mitoza 3
5.Komórki roślinne 12
6.Fitohormony 10
+ +
882 Ewolucja - 17 minut
Interesujące kompendium na temat rozwoju życia na Ziemi. Odznaczający się dużymi walorami edukacyjnymi program operuje niezwykle interesującym materiałem zdjęciowym i animacyjnym, który ilustruje przebieg ewolucji. Omawia genetyczne podstawy tego procesu. Opierając się na przykładach zaczerpniętych ze świata przyrody, przeprowadza porównanie pomiędzy metodami doboru sztucznego i naturalnego. Wyjaśnia również znaczenie innych czynników ewolucyjnych, takich jak mutacja i izolacja.
+ -
1310 Głębiny oceanów - Podwodna oaza
- +
1317 Indie - Królestwo tygrysa
- +
1305 Las Tropikalny - Rain Forest - Las, który nie zmienił się od tysięcy lat
- +
056 Narodziny i życie cz.I
Film może być wykorzystywany w szkole podstawowej i w gimnazjum jako pomoc przy nauczaniu przedmiotów przyroda, wychowanie w rodzinie i biologia. Bardzo ciekawe zdjęcia ukazują zwierzęta od momentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga dzieciom poznawać otaczający je świat. ^ subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powstawaniem nowego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów.
Zawartość: Bielinek kapustnik - Szarańcza - Żuk gnojarz - Biedronka - Mącznik szklarniowy - Szerszeń - Turkuć podjadek - Cykada - Mszyce - Korowódka sosnowa - Pantofelek -
+ +
057 Narodziny i życie cz.II
Film może być wykorzystywany w szkole podstawowej i w gimnazjum jako pomoc przy nauczaniu przedmiotów: przyroda, wychowanie w rodzime i biologia. Bardzo ciekawe zdjęcia ukazują zwierzęta od momentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga dzieciom poznawać otaczający je świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powstawaniem powego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów.
Zawartość:Żaba - Rzekotka torbowa - Żmija - Żółw grecki - Flaming - Pingwin - Dzik - Mara (zając patagoński) - Foka - Ciernik - Gambuzja
+ +
1308 Niedźwiedzie - Olbrzymy tundry
- +
058 Nobliści
W stulecie odkrycia przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża Pietra Curie nowych pierwiastków radu i polonu, w Warszawie spotkali się laureaci nagrody Nobla. Prezentujemy ich sylwetki i dorobek naukowy.
Zawartość:Problemy DNA - Fosforylacja białek - Biologia molekularna - Nowe struktury krystaliczne - Dziura ozonowa -
+ +
1307 Ocean - Wielka rafa koralowa
- +
1306 Ocean - Wieloryby, giganty głębin - +
1309 Rekiny, Śladami wielkich rekinów
- +
359 Rośliny i Roślinki
Zawartość:Pomidor - Truskawka - Mniszek lekarski - Cukinia - Ziemniak - Kalafior - Brukselka - Kukurydza - Szparag - Cebula - Zielony groszek -
+ +
059 Wielki Genom
Genom - to zbiór wszystkich genów w danym organizmie. Genetyka od Mendla do czasów dzisiejszych. Biologia molekularna od bakterii do człowieka. Etyczne problemy badań genetycznych.
Zawartość: Genetyka -
+ +
1318 Wśród szympansów - W poszukiwaniu genów człowieka - +
885 Zwierzęta świata - ssaki
Film prezentuje ssaki na przyładach niektórych drapieżników, ssaków kopytnych i naczelnych, wybranych z różnych stref klimatycznych, a obserwowanych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
+ -
EKONOMIA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
887
GOSPODARKA RYNKOWA cz. I Mikroekonomia
+
-
888
GOSPODARKA RYNKOWA cz. II Makroekonomia
+
-
889
GOSPODARKA RYNKOWA cz. III Podstawowe koncepcje ekonom.
+
-
881
CO MAMY Z REKLAMY?
+
-
FIZYKA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
159 FIZYKA
- 5 filmów. (Czym się zajmuje się fizyka?, Przykłady procesów i zjawisk fizycznych, Hipoteza istnienia cząsteczek, Oddziaływania międzycząsteczkowe, Rozszerzalność temperaturowa ciał)
+
+
160 FIZYKA 2
- 3 filmy (Ruch jednostajnie przyspieszony - 9', Ruch falowy - 9', Opory ruchu - 12')
+
+
161 FIZYKA 3
- 4 filmy (Swobodne spadanie - 7'30", Rzut pionowy 7'30", Rzut poziomy 7'30", Rzut ukośny - 9'30")
+
+
030 FIZYKA 4
- 3 filmy (Pole magnetyczne - 7', Barwy - 10', Życie gwiazd - 11')
+
+
951 FIZYKA 5
- 4 filmy (Gaz i ciśnienie gazu - 15' , Dyfuzja gazów - 12' , Sposoby wyt-warzania energii elektr., alternatywne źródła energii - 8' , Istota oporu elektrycznego- 9')
+ +
162 CHEMIA/FIZYKA
- 6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i paramagnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia
+ -
381 CO TO JEST ENERGIA?
+ -
382 WSZYSTKO O PRZEMIANACH ENERGII
+ -
383 WSZYSTKO O CIEPLE
+ -
384 WSZTSTKO O WYKORZYSTANIU ENERGII
+ -
385 WSZYSTKO O OSZCZĘDZANIU ENERGII
+ -
163 KURS FIZYKI
+ -
164 W GŁĄB ATOMU
Praca polskich fizyków w międzynarodowym ośrodku badań fizyki cząstek elementarnych. Zaawansowana technika badawcza. Największy w świecie akcelerator o obwodzie 27 km, umieszczony 140m pod ziemią.
+ +
GEOGRAFIA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
060 GEOGRAFIA "A"
- 9 filmów po 10 - 12 min. (W górach, Tatry, Beskid Śląski, Beskid Sądecki i okolice, Jak powstaje halny w zimie, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Góry fałdowe, Doliny Górskie).
+
+
061 GEOGRAFIA "B"
- 7 filmów po 7-14 min. (W Polsce Środkowej, Krajobraz Niziny Mazowieckiej, Geografia i przyroda Bałtyku, Nad morzem, Basen Morza Bałtyckiego, Pojezierze Suwalskie, Powstawanie wąwozów lessowych).
+
+
062 GEOGRAFIA "C"
- 7 filmów po 8-15 min. (Rzeźba terenu a mapa, Pogoda, Pogoda w Tatrach, Krążenie wody w przyrodzie, Ciśnienie powietrza, Ruch obrotowy Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi).
+
+
063 GEOGRAFIA "D"
- 8 filmów po 9-17 min. (Kalifornia, Na południe od Trypolisu, Nowy Meksyk, Polacy w Kurytybie, Polacy w Paranie, W Antarktyce, W Apeninach, Wielkie aglomeracje miejskie - od Chicago do Nowego Yorku).
+
+
064 OBSERWACJA POGODY - 21 min
Film pokazuje różne rodzaje pogody w kraju i na świecie. Omawia różnice temperatur w rozmaitych porach dnia i roku. Pokazuje przyrządy do jej pomiaru Film omawia rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych. Zwraca uwagę na wiatr, jego siłę i na metody oceniania prędkości wiatru.
+ +
065 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ - 56 min
- 8 filmów (Gospodarka, problemy ubóstwa, Mniejszości etniczne, USA a Meksyk, Demokracja w USA, Miasta amerykańskie, Kalifornia, Przemysł rozrywkowy w USA)
+ +
066 KRAJE DALEKIEGO WSCHODU - 30 min.
(Singapur, Indonezja, Japonia - społeczeństwo, Problemy gospodarki japońskiej, Japonia i świat) PROBLEMY PARYŻA - 15 min. (Transport, Nowe miasta)
+ +
067 PRZYJAZNE WYSPY-KRÓLESTWO TONGA NA PACYFIKU - 23min
+ -
068 SPOSÓB NA AFRYKĘ - 33 min
+ +
069 OBLICZA SAHARY 1 (IBADYCI Z GHARDAI - 15 min., KSARY I OAZY - 16 min.)
+ +
070 OBLICZA SAHARY 2 (PRZEZ AHAGGAR - 18 min. PŁASKOWYŻ TASSILI - 17 min.)
+ +
071 DO ŹRÓDEŁ NILU
+ +
072 MOZAMBIK (QURIMBA - WYSPA SZCZĘŚLIWA - 24 min., QUIUIA - WIOSKA NA CABA DELGADO - 20 min.)
+ +
073 AFRYKA ZACHODNIA (TAJEMNICZY ŚWIAT DOGONÓW - 21 min., SPOTKAŁEM MASSAJÓW - 18 min.
+ +
1268 AFRYKA Czas projekcji - 27 min.Jest to rzetelne i atrakcyjne kompendium wiedzy na temat Afryki. Film charakteryzuje poszczególne strefy krajobrazowe tego drugiego co do wielkości kontynentu świata: lasy równikowe, sawanny, półpustynie i pustynie. Film dostarcza widzom wielu użytecznych informacji, a także stwarza okazję do podziwiania malowniczych pejzaży delty Nilu oraz największej pustyni świata - Sahary
+ -
1303 AFRYKA - SERENGETI NIEZWYKŁY PARK NARODOWY
+ -
1312 AFRYKA - WIELKIE MIGRACJE - NIESAMOWITE WĘDRÓWKI
+ -
1304 ALASKA - DUCH DZIKIEJ PRZYRODY
- +
1271 AMERYKA POŁUDNIOWA Czas projekcji - 25 min.Jest to atrakcyjne i rzetelne kompendium wiedzy na temat Ameryki Południowej. Film charakteryzuje poszczególne strefy krajobrazowe tego czwartego co do wielkości kontynentu świata: wilgotne lasy równikowe, stepy półpustynne i pustynne. Film dostarcza wiele użytecznych informacji a także stwarza okazję do podziwiania malowniczych pejzaży najdłuższego na świecie pasma górskiego - Andów, pełnych osobliwego uroku lasów Amazonii czy egzotycznej Pustyni Atakama
+ -
1311 AUSTRALIA - ZIEMIA, KTÓREJ NIE TKNĄŁ CZAS
- +
1310 GŁĘBINY OCEANÓW - PODWODNA OAZA
- +
1317 INDIE - KRÓLESTWO TYGRYSA
- +
1314 KANION ZION - SKARB BOGÓW
- +
1305 LAS TROPIKALNY - RAIN FOREST - LAS, KTÓRY NIEZMIENIŁ SIĘ OD TYSIĘCY LAT
- +
1308 LASY MAZURSKIE - LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY
+ +
1315 NARODZINY OCEANU - 4 MILIARDY LAT ŻYCIA W OCEANIE
- +
1308 NIEDŹWIEDZIE - OLBRZYMY TUNDRY
- +
1307 OCEAN - WIELKA RAFA KORALOWA
- +
1306 OCEAN - WIELORYBY, GIGANTY GŁĘBIN
- +
1319 OCEANICZNE PODRÓŻE JEANA-MICHALA COUSTEAU - REKINY W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
- +
1320 OCEANICZNE PODRÓŻE JEANA-MICHALA COUSTEAU - WIELORYBY SZARE, TRUDY WĘDRÓWEK
- +
1221 PLANETA ZIEMIA - DŻUNGLE
- +
1224 PLANETA ZIEMIA - GŁĘBINY OCEANÓW
- +
1114 PLANETA ZIEMIA - GÓRY
- +
1116 PLANETA ZIEMIA - JASKINIE
- +
1223 PLANETA ZIEMIA - LASY KLIMATU UMIARKOWANEGO
- +
1219 PLANETA ZIEMIA - LODOWE KRAINY
- +
1113 PLANETA ZIEMIA - OD BIEGUNA DO BIEGUNA
- +
1222 PLANETA ZIEMIA - PŁYTKIE MORZA
- +
1117 PLANETA ZIEMIA - PUSTYNIE
- +
1220 PLANETA ZIEMIA - WIELKIE RÓWNINY
- +
1115 PLANETA ZIEMIA - WODA
- +
1309 REKINY, ŚLADAMI WIELKICH REKINÓW
- +
1104 TAJEMNICZE RZEKI (BIEBRZA, NAREW, KRUTYNIA, PASŁĘKA, DRWĘCA) Czas trwania filmu 43 min.Film prezentuje sytuację ekologiczną kilku rzek w Polsce. Są to: Biebrza, Narew, Krutynia, Pasłęka, Drwęca. Pokazana jest różnorodność biologiczna tych rzek, ich potencjalne zagrożenie ekologiczne i działania podjęte w kierunku ich renaturyzacji. Kontekstem treści są dyrektywy (Ptasia, Siedliskowa, Wodna), które państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują do wyznaczania sieci ekologicznej "NATURA 2000". Zróżnicowana sytuacja ekologiczna kilku wybranych rzek jest tłem dla popularyzacji zagadnień związanych ze stanem środowiska naturalnego i możliwości oceny jego wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.
+ +
1318 WŚRÓD SZYMPANSÓW - W POSZUKIWANIU GENÓW CZŁOWIEKA
- +
1316 YELLOWSTONE - PARK JEDYNY W SWOIM RODZAJU
- +
1313 ZAGINIONY ŚWIAT - HARMONIA ZYCIA
- +
025 ZIELONE PŁUCA POLSKI - ZIEMIA KRÓLEWSKICH PUSZCZ
Północno-wschodnie tereny Polski. Film trwa 28 minut.
+ +
074 TAJEMNICA WYSPY WIELKANOCNEJ - 10 min. , LAPONIA ZIMĄ - 15 min.
+ -
018 SAMOCHODEM PRZEZ SKANDYNAWIĘ - 51 min.
+ -
019 NOWA ZELANDIA - 50 min.
+ -
020 PRZEZ TURCJĘ I SYRIĘ - 45 min.
+ -
021 SŁOWACJA - 59 min.
+ -
866 BAŁTYK
+ -
865 EUROPA - 26 min.
Jest to rzetelne, atrakcyjne kompendium wiedzy na temat Europy - kontynentu, którego naturalny wygląd został nieodwracalnie zmieniony w wyniku działalności człowieka. Film podaje wiele użytecznych informacji oraz stwarza okazję do podziwiania malowniczych pejzaży Alp, obfitującej w wulkany Islandii czy norweskich fiordów.
+ -
 
Cykl "OBIEŻYŚWIAT" - relacje polskich podróżników (płyta CD-ROM plus barwny folder z opisami i ilustracjami.)
   
173 Obieżyświat 1 Antarktyda, Chiny, Hiszpania, Indonezja, Laos, Niemcy, Nowa Zelandia, Peru, Polska, Rejsy dookoła świata, Rosja, RPA, Syria, Turcja, USA, Wyspy Cooka. Płyta zawiera: 40 minut filmów, 1400 zdjęć, 225 minut opowieści, 100 ekranów tekstu.
+ -
174 Obieżyświat 2 Chile, Finlandia, Islandia, Jemen, Malezja, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Tybet, USA. Płyta zawiera: 40 minut filmów,1530 opisanych zdjęć, 250 minut opowieści i muzyki etnicznej, 80 ekranów tekstu.
+ -
187 Obieżyświat 3 Fidżi, Iran, Kambodża, Kuba, Oman, Rosja, Słowacja, Tajlandia, Togo, Wielka BrytaniaPłyta zawiera: 40 minut filmów, 1600 opisanych zdjęć, 250 minut opowieści i muzyki etnicznej, 100 ekranów tekstu
+ -
032 Obieżyświat 4 - Peru, Egipt, Nepal, Słowacja, Esonia, Łotwa. Litwa, Australia, Papu NG, Szwecja, Norwegia, Vanuatu, Boliwia, Indie, Sri Lanka, Jordania, USA. Płyta zawiera: 1900 opisanych zdjęć, 35 minut filmów, 200 minut opowieści i muzyki etnicznej, 120 ekranów tekstu. + -
HISTORIA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
080 HISTORIA 1
- 6 filmów po 10-18 min, (Grody i osady piastowskie. Z - pradziejów ziem polskich, Prastary skarb, Rycerska kultura średniowiecza, W średniowiecznym Krakowie, Opowieść o Zamku Wawelskim, Zamek Królewski w Warszawie)
+
+
081 HISTORIA 2
- 7 filmów po 9-24 min. (Sztuka starożytnego Egiptu, - Sztuka Mezopotamii, Grecja Archaiczna, Sztuka starożytnej Grecji, Architektura Ateńskiego Akropolu, Sztuka starożytnego Rzymu)
+
+
082 HISTORIA 3
- 12 filmów po 12-19 min. (Gotyk - architektura, - Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Świątynia Mariacka w Krakowie, Skarby Katedry Gnieźnieńskiej, Jak dawniej książki oprawiano?, Z dziejów drukarstwa w Polsce, Reformacja w Polsce, Mecenat króla Jana, Architektura klasycystyczna w Polsce, Szkoła Rycerska, Tadeusz Kościuszko, Jeszcze Polska nie umarła)
+
+
083 HISTORIA 4
- 8 filmów po 11-21 min. (Z dziejów nauki polskiej - cz. I, Z dziejów nauki polskiej cz. II, Maria Skłodowska-Curie, Z tradycji przyjaźni polsko rosyjskiej - dekabryści i Polskie Towarzystwo Demokratyczne, Noc listopadowa, Powstanie Styczniowe, Uzbrojona wolność, Września jest w Wielkopolsce)
+
+
085 HISTORIA 6
- 6 filmów po 16-25 min. (Bracia Polscy, Pergamin konfederacji Warszawskiej, Sejm Czteroletni, Dzieło sejmu Wielkiego, Ignacy Daszyński cz. I i II)
+ -
086 HISTORIA 7
- 6 filmów po 15 - 23 min. (Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego, Listopad 1918, Polska na morzu, Wielki kryzys, Polski Październik cz. I i II)
+ +
087 HISTORIA 8 - OBEZWŁADNIENIE cz. I i II
(Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa - 4 filmy po 11 -15 min. Preludium, System, Uderzyć w PSL, Morderstwa polityczne na wsi)
+ +
088 HISTORIA 9
- Dzieje zmagań Polski z Zakonem Krzyżackim - 24'30"
- Kształtowanie się granicy polsko - niemieckiej w XX wieku - 18'00"
+ +
089 HISTORIA 10
- Legiony Dąbrowskiego - 20'00" -Polacy w Wiośnie Ludów - 9' 10"
- Walka o szkołę polską w zaborach - 17'00"
+ +
090 HISTORIA 11
- 17 WRZEŚNIA (17 września 1939r.)
+ +
378 HISTORIA 12
(Tajne nauczanie - 39 min, Bataliony Chłopskie 15 min)
+ +
379 HISTORIA 13
(Szare Szeregi -18 min, Dzieje walki Pol.. o dostęp do morza - 22 min.)
+ +
380 HISTORIA 14
(Odbudowa przemysłu-16', Plan 6-letni-17', Nad Odrą i Nysą-16')
+ +
386 HISTORIA 15
- OBEZWŁADNIENIE cz. III "MIT"
(Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa)
+ -
387 HISTORIA 16
- MALBORK - 30 min.
+ -
388 HISTORIA 17
- ZAMKI W PRUSACH KRZYŻACKICH - 45 min.
+ -
389 HISTORIA 18
- POWRÓT ŚMIGŁEGO - 55 min
(Próba obiektywnego spojrze-nia na na postać marszałka Rydza Śmigłego Prod. Instytut J. Piłsudskiego w Londynie i TVP Kraków)
+ -
916 HISTORIA 19
- OBEZWŁADNIENIE cz. IV "ŻYCIE CODZIENNE"
+ -
 
I WOJNA ŚWIATOWA I WALKI O II RZECZYPOSPOLITĄ
093 A JEDNAK POLSKA - 90 min
+ +
094 GORLICE - 27 min
Mistrz Prezydent (Ignacy Jan Paderewski)
+ -
878 PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENN - 28 min.
Jest to filmowe kompendium wiedzy na tyemat Pierwszej Wojny Światowej i okresu międzywojennego. W syntetyczny, przystępny i atrakcyjny sposób przedstawia skutki jednego z najważniejszych wydarzeń w historii nowożytnej. Ukazuje zmierzch dawnych imperiów, początki dyktatury faszystowskiej we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech oraz przemiany polityczne w Rosji po rewolucji 1917 r.
+ -
095 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - 10'30" TRUDNE POCZĄTKI II RZECZYPOSPOLITEJ - 16'30"
+ -
092 WYMARSZ - 105 min.
+ -
091 JÓZEF PIŁSUDSKI - DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Czas 112'
1.SZTANDAR WOLNOŚCI - opracowany przez firmę FALANGA w roku 1937
2. POGRZEB MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO WYKONANY W ROKU1935 przez Polską Agencję Telegraficzną, ZwiązekProducentów Filmów Krótkometrażowych i PolskiZwiązek Producentów Filmowych
+ -
 
OKRES MIĘDZYWOJENNY i II WOJNA ŚWIATOWA
096 BYĆ W CIENIU (prezydent Ignacy Mościcki) - 52 min.
+ +
098 TADEUSZ KUTRZEBA (gen. WP II Rzeczypospolitej, dowódca zgrupowania Armii Poznań i Pomorze. Słynny z Bitwy nad Bzurą) - 31 min.
+ +
097 WINCENTY WITOS - 35 min., RYDZ ŚMIGŁY - 35 min. ŻYCIORYS DO PROTOKÓŁU (gen. L. Okulicki) - 35min.
+ +
 
II WOJNA ŚWIATOWA I OKRES POWOJENNY
1250 AK ARMIA PODZIEMNA Czas - 60'
Film jest próbą syntetycznego a zarazem popularnego przedstawienia historii działającej w okresie II Wojny Światowej, największej armii podziemnej Europy. Mówi jednoznacznie o czwartym rozbiorze Polski dokonanym przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki i terrorze stosowanym przez obu okupantów. Mówi o genezie powstania, organizacji i walce, a także o dramatycznych kolejach losu, które stały się udziałem żołnierzy Armii Krajowej po zakończeniu działań wojennych.
+ -
1244 AK KRYPTONIM POŻOGA - Armia Krajowa na Kresach Kryptonim POŻOGA - 74'.
Film z cyklu "Armia Krajowa na Kresach" przedstawia złożone stosunki polsko-ukraińskie w latach międzywojennych i w efekcie dramat polskiej ludności Wołynia w okresie II Wojny Światowej. Mówi o eksterminacji i prześladowaniach dokonywanych przez okupantów sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich, organizacji polskiej samoobrony i walkach 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej - najliczniejszej jednostki zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego.
+ -
1252 AK WE LWOWIE
Film z cyklu "Armia Krajowa na Kresach" przedstawia losy żołnierzy Okręgu Lwowskiej Armii Krajowej podczas okupacji sowieckiej, niemieckiej, w trakcie akcji "burza" i po jej zakończeniu. Relacjonuje prof. Jerzy Węgierski.
+ -
1242 AKOWCY (FILM O POKOLENIU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ)
1. AKOWCY - 50'.
Film o dramacie Akowców - przegranych zwycięzców, zdziesiątkowanych w czasie wojny a potem systematycznie niszczonych przez lata PRL. Mówi o wpływie przedwojennego wychowania na charakter i poziom etyczny Akowsjiej młodzieży. róbuje zarazem przybliżyć współczesnemu widzowi bohaterską i tragiczną atmosferę tamtych czasów.
2. TOBIE OJCZYZNO - 21'.
Filmowy zapis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia przez Jana Pawła II pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej podczas pielgrzymki w 1999r.
+ -
101 BITWA O ANGLIĘ - 20min. MONTE CASSlNO - 17 min. SKOK NA ARNHEM - 19 min.
+ +
113 BYĆ KOBIETĄ W BIRKENAU - 19 min. WYBIÓRKA (Oświęcim) - 13 min.
+ +
104 CICHOCIEMNI - 73 min.
+ -
108 DOPÓKI W SERCACH NASZYCH (gen. Wł. Sikorski) - 67 min.
+ -
100 DZIĘKUJEMY WAM POLACY (szlak bojowy dywizji gen. Maczka) - 96 min.
+ -
107 GENERAŁ ANDERS I JEGO ŻOŁNIERZE - 78 min.
+ -
103 GEN. STANISŁAW SOSABOWSKI (inicjator i twórca wojsk spa- dochronowych w Wojsku Polskim na Zachodzie. Bohater bitwy pod Arnhem) - 50 min.
+ -
111 GRUPY SZTURMOWE (żołnierze harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów) - 25' WYBÓR (Krzysztof Kamil Baczyński) - 19 min.
+ -
114 HOLOCAUST ZNACZY ZAGŁADA - 50 min. REQUIEM DLA 500 TYSIĘCY POWSZEDNI DZIEN GESTAPOWCA SCHMIDTA MILCZENIE
+ -
1251 KRONIKA POWSTANIA W GETCIE Hołd pamięci poległym Powstańcom Żydowskiej Organizacji Bojowej złożony przez ich ostatniego żyjącego przywódcę Marka Edelmana.
+ -
106 LAS KATYŃSKI - 52 min.
+ -
1248 MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY - Polacy w bitwach o Anglię
"Miłość żąda ofiary" - to hasło ze sztandaru haftowanego w Wilnie w latach wojny i ofiarowanego Lotnikom Polskim, towarzyszyło im podczas walk jakie toczyli w bitwie o Anglię, w wyprawach bombowych i nad powstańczą Warszawą. Ich opowieści i archiwalne materiały tego okresu stanowią temat filmu.
+ -
110 PRZERWANA PIEŚŃ (Krystyna Krahelska, poległa w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, pierwowzór pomnika warszawskiej Syreny) - 15 min ZAWISZACY (najmłodsi członkowie ruchu oporu) - 17 min. BOJOWE SZKOŁY (walka z okupantem 15-16 letniej młodzieży)
+ +
102 TOBRUK EL-GHAZALA - 42 min.
+ -
1243 WARSZAWA NIE ZAPOMNI - Warszawa nie zapomni - 20'Historia Warszawy w latach 1918 - 1945Historia znaczona przełomowymi datami:Wrzesień 1939 - Agresja hitlerowskaKwiecień 1643 - Powstanie w GetcieSierpień 1944 - Powstanie WarszawskieStyczeń 1945 - Wyzwolenie
+ -
109 WARSZAWA WALCZY - KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO CZ. I Czas-45'
Próba rekonstrukcji kronik powstańczych - przybliżenie do stanu pierwotnego trzech kronik filmowych, nakręconych przez ekipy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, które były wyświetlane w kinie PALLADIUM podczas Powstania Warszawskiego od 15 do 28 sierpnia 1944.Unikalna relacja filmowa z działań Powstania Warszawskiego zarejestrowana kameramioperatorów AK (m.in. zdobycie PASTy)
+ -
1249 WARSZAWA WALCZY - KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO CZ. II Czas - 61'
Część II filmu WARSZAWA WALCZY; Przeglądy nr 4 i 5 są kontynuacją pracy ekipy filmowej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Obejmują zdjęcia Powstania Warszawskiego od 29 sierpnia do 2 października 1944.Zdjęcia te nie zostały podczas Powstania wywołane, ani zmontowane. Operatorzy filmowi po kapitulacji, każdy na własną rękę, ukryli zdjęcia. Ocalałe w stanie zniszczonym, mocno zdekompletowane, po konserwacji zostały opracowane przez jednego z operatorów frontowych Powstania.
+ -
119 Z ARCHIPELAGU GUŁAG - 88'
1. z archipelagu gułag
2. ekshumacja
+ -
099 WESTERPLATCZYCY - 34 min. SZESNASTU (proces przywódców Polski Podziemnej w Moskwie) - 55 min
+ +
105 ZBRODNIA KATYŃSKA - 50.
+ +
112 ŻYCIORYS Z CELI ŚMIERCI (Obóz w Oświęcimiu) - 46 min
+ +
 
CZASY PRL
115 GORZKIE ZWYCIĘSTWO (losy polskich żołnierzy po II WojnieŚwiatowej) - 90 min.
+ -
087 HISTORIA 8-OBEZWŁADNIENIE cz. I i II
(Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa - 4 filmy po 11-15 min. Preludium, System, Uderzyć w PSL, Morderstwa polityczne na wsi)
+ +
386 HISTORIA 15 - OBEZWŁADNIENIE cz. III "MIT"
(Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa)
+ +
916 HISTORIA 19 - OBEZWŁADNIENIE cz. IV "ŻYCIE CODZIENNE"
+ +
880 PO ZWYCIĘSTWIE 1989 - 1995
+ -
125 LATA WIĘZIENNE KS. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO - 56'
+ +
125 MONTE CASSINO - 50 LAT PO BITWIE - 51 min.
+ +
124 OKNO NA SZAFOT (więzienie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie) - 18 min.
+ +
120 PROPAGANDA A RZECZYWISTOŚĆ cz. I i II - 104 min.
+ +
121 PROPAGANDA A RZECZYWISTOŚĆ cz. III i IV - 103 min.
+ +
122 ROBOTNICY 80 - 94 min.
+ +
116 WALCZYĆ DO KOŃCA (Stanisław Mikołajczyk) - 58 min.
+ +
119 Z ARCHIPELAGU GUŁAG - 88 min.
+ +
127 ZAGOSPODAROWANIE ZIEM ODZYSKANYCH - 15'30'' PLAN RAPACKIEGO - 17'00''
+ -
126 ZAPISKI WIĘZIENNE STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - 83 min. (spektakl Teatru Ochoty w Warszawie) + +
 
RÓŻNE
138 ATENY WOŁYŃSKIE (Gimnazjum Krzemienieckie) - 40 min.
+ +
140 BLIŻEJ NIEBA (sekty religijne i parareligijne w Polsce) - 30 min. JESTEM KIM JESTEM (homoseksualizm) - 27 min.
+ +
144 CMENTARZ ŻYDOWSKI W WARSZAWIE - 25 min.
+ +
1130 CORTEZ
- Kim był Cortez? Bezwzględnym katem Indian czy wyzwolicielem plemion nękanych przez okrutnych Azteków? Co sprawiło, że podbój Ameryki przez Hiszpanów i Portugalczyków nie spotkał się z oporem wszystkich tubylców? Istnieje wiele teorii na ten temat, a legenda często przesłania prawdę.
- +
1030 CZARODZIEJSKI ŚWIAT ŁAZIENEK
Film prezentuje unikalny kompleks parkowo-pałacowy, któryw drugiej połowie XVIII wieku był rezydencją ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. O bogatej historii Łazienek opowiada wieloletni gospodarz - profesor Marek Kwiatkowski, po wspaniałych objektach klasycystycznej architektury rozrzuconych na terenie parku opowiada kustosz - pani Katarzyna Szrodt.
+ +
1247 DZIEJE PARLAMENTARYZMU POLSKIEGO
Trzy filmy dokumentalne będące rysem historycznym państwa i parlamentaryzmu polskiego od XIV wieku do roku 1939.1. sejm dawnej rzeczypospolitej2. sejmy na ziemiach polskich i polacy w parlamentach zaborców w xix i początkach xx wieku3. sejm ii rzeczypospolitej
+ -
136 KADECI (historia Szkół Kadeckich od Szkoły Rycerskiej) - 55 min.
+ +
1240 KOD ZAKONU TEMPLARIUSZY
- +
902 KRZYŻOWCY XX WIEKU (Sanktuarium w Grabarce AD 1973 i 1983)
+ +
141 MARIA (Maria Skłodowska Curie - dramatyczna kariera zawodowa i mało znane fakty z życia prywatnego) - 45 min.
+ +
133 MAZUREK DĄBROWSKIEGO - 57 min.
+ +
131 NIEZNANY ŻOŁNIERZ (geneza wzniesienia Grobowca Nieznanego żołnierza w Warszawie) - 45 min.
+ +
058 NOBLIŚCI - 36 min.
(problemy DNA, fosforylacja białek, biologia molekularna, nowe struktury krystaliczne, dziura ozonowa) W stulecie odkrycia przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża Piotra Curie nowych pierwiastków radu i polonu, w Warszawie spotkali się laureaci nagrody Nobla. Prezentujemy ich sylwetki i dorobek naukowy
+ +
1241 NOSTRODAMUS - WIELKI WIZJONER
- +
135 ORDER ORŁA BIAŁEGO - 45 min.
+ +
142 PAŁAC NA KRAKOWSKIM (historia Pałacu Prezydenckiego w Warszawie) - 30 min.
+ +
143 POLACY NA SYBERII - TOBOLSK - 20 min.
+ +
891 POLSCY NOBLIŚCI
+ +
1236 POSZUKIWANIA ARKI NOEGO
- +
130 PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ (praca duchownych z młodzieżą w czasie Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie) - 33 min.
+ +
1009 PRZYJACIEL BOGA
+ -
1239 SFINKS - STRAŻNIK TAJEMNIC PIRAMID
- +
1128 SIEDEM CUDÓW ŚWIATA
Siedem cudów świata to siedem zdumiewających budowli: egipskie piramidy, świątynia Artemidy w Efezie, Kolos Rodyjski, latarnia morska na Faros, wiszące ogrody Semiramidy, posąg Zeusa Olimpijskiego i mauzoleum w Halikarnasie. Nazwano je cudami, bo choć stanowiły dzieło umysłu i rąk człowieka, zdawały się tak niezwykłe, że trudno było uwierzyć w ich ludzkie pochodzenie. Mijały stulecia, a one cały czas pozostawaływ ludzkiej pamięci i obrastały legendami. Jaka była historia tych monumentalnych budowli i rzeźb? Jak wiele tysięcy lat temu ludzie zdołali je zbudować? Do dziś na wiele tych pytań nie znamy odpowiedzi.
- +
129 SKARBY JASNEJ GÓRY - 50 min.
+ +
1238 SKARBY PIRATÓW
- +
871 STAROŻYTNA GRECJA - 28 min.
Jest to filmowe kompendium wiedzy na temat antycznej Grecji. W syntetyczny, atrakcyjny i rzetelny sposób przedstawia dorobek społeczny i kulturalny małej wspólnoty zamieszkującej ówczesne obrzeża cywilizowanego świata, której osiągnięcia stały się podwaliną kultury europejskiej. Film omawia genezę demokracji - najpopularniejszego obecnie na świecie systemu politycznego, oraz sposoby jej funkcjonowania w greckich polis. Przybliża również widzowi najważniejsze zdobycze kultury w takich jej aspektach jak sztuka, architektura i filozofia.
+ -
873 ŚREDNIOWIECZE - 28 min.
Jest to filmowe kompendium wiedzy na temat Średniowiecza. W syntetyczny, przystępny i atrakcyjny - a przy tym rzetelny - sposób przedstawia dorobek społeczny i kulturalny tej przełomowej epoki w dziejach naszej cywiliozacji. Film omawia genezę systemu lennego i sposób jego funkcjonowania, sztukę wojenną oraz rolę stanu rycerskiego w monarchii średniowiecznej Europy. Przybliża również widzowi mentalność ludzi tej epoki oraz ich kulturę i życie codzienne.
+ -
876 WIEK ABSOLUTYZMU - 28 min.
Film poświęcony państwu absolutnemu XVII i XVIII stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Oglądamy kryzys form ustrojowych i religijnych, który pozwolił władzy świeckiej odnieść zwycięstwo nad Kościołem i światem feudalnym. Poznajemy doktrynę absolutyzmu i ówczesną sztukę, ilustrującą triumf monarchii Króla Słońce. Podjęta zostaje także kwestia kształtowania się poglądów racjonalistycznych, relacji między uczuciami i emocjami ludzkimi a interesem państwa, na przykładzie "Cyda" Corneille'a.
+ -
139 SZTUKA KRÓLEWSKA, CZYLI RZECZ O WOLNOMULARSTWIE - 30min.
+ +
145 TAJEMNICE ZIEMI, TAJEMNICE HISTORII - 40 min. (Czersk, Kalisz, Sandomierz)
+ +
1237 TAJEMNICA PAMIĘTNIKÓW HITLERA
- +
1129 TAJEMNICE ZAGINIONEJ CYWILIZACJI ANASAZI
Imponujące kamienne budowle przyklejone do ścian Mesa Verde stanowią największą zagadkę południowo - zachodniego obszaru Ameryki Północnej. Dlaczego w XIII wieku Indianie Anasazi porzucili swoje wioski i osiedlili się na niedostępnych urwiskach? Co spowodowało, że kilkadziesiąt lat później odeszli stamtąd i wkrótce całkowicie zniknęli z kart historii? Josh Bernstein, poszukując odpowiedzi na te pytania, odbył podróż z Mesa Verde do odległych kanionów Utah. W filmie przytacza zarówno opinie archeologów, jak i fascynujące legendy Indian.
- +
134 VIRTUTI MILITARI - 50 min.
+ +
128 WIERNI BOGU I POLSCE (duszpasterstwo wojskowe od czasów Chrobrego do dzisiaj) - 60 min.
+ +
146 W PAŃSTWIE INKÓW - 22'40" OD KONKWISTADORÓW DO LIBERTATORÓW - 19min.
+ +
1126 WYPRAWY KRZYŻOWE
Za panowania sułtana Saladyna z królestwa krzyżowców pozostał jedynie wąski pas ziemi i kilka portów. Czwarta krucjata, wysłana z Europy na pomoc upadającemu Outremer, nigdy nie dotarła do miejsca przeznaczenia, zadawalając się miast tego atakiem na Konstantynopol. Państwo krzyżowców stało się celem kolejnych wypraw wyznawców islamu, ostateczniw w roku 1291 zdobyli je mamelukowie. Tak, w cieniu półksiężyca i krzyża, symboli na zawsze związanych z tymi ziemiami, pod ciosami Arabów zginęło państwo wiary i ideałów.
- +
1127 ZAGUBIONE SKARBY AZTEKÓW I MAJÓW
Wielkie miasta tajemniczych indiańskich cywilizacji Majów i Azteków wciąż skrywają liczne skarby. Zarówno takie, które wykonano ze złota i srebra, budzącego niegdyś tak wielkie pożądanie w sercach hiszpańskich konkwistadorów, jak i te mniej wymierne, .ecz równie cenne, w postaci zapisów, rzeźb i monumentalnych budowli. Niezwykłe piramidy są niemymi świadkami historii liczącej tysiące lat - historii, w której nadal wiele tajemnic czeka na wyjaśnienie i swoich odkrywców. Złoto, srebro, kamień i krew splatają się ze sobą w opowieści o starożytnych kulturach, które upadły pod ciosami hiszpańskich mieczy.
- +
137 Z DZIEJÓW ZAMKU (historia Zamku Królewskiego w Warszawie) - 35 min.
+ +
132 1.000 LAT JAZDY POLSKIEJ - 49 min
+ +
891 POLSCY NOBLIŚCI (w wersji polskiej, angielskiej i francuskiej)
+ +
880 PO ZWYCIĘSTWIE 1989 - 1995 + -
JĘZYK POLSKI
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
075 JĘZYK POLSKI 2
- 8 filmów po 11-18 min. (Kornel Makuszyński, Irena Jurgielewiczowa, Oblęborek Henryka Sienkiewicza, "Papkin"- sztuka aktorska, Dzieje sceniczne "Ślubów panieńskich", Refren - z dziejów książki, Tworzywo filmowe, Elementarz filmu - rodzaje i gatunki)
+
+
076 JĘZYK POLSKI 3
- 8 filmów po 3-19 min. (Drzwi gnieźnieńskie, Kazania gnieźnieńskie, Bulla gnieźnieńska, Średniowieczne notacje muzyczne, Jak dawniej książki oprawiano?, Jan Kochanowski, Konterfekt Jana z Czarnolasu, Dzieje bibliotek)
+
+
077 JĘZYK POLSKI 4
- 8 filmów pol0-22 min. (Ślady i wileńskie - pamiątki po Adamie Mickiewiczu, Dzieje sceniczne "Dziadów", Maciej Prus - zrozumieć "Dziady", Juliusz Słowacki w Szwajcarii, Dzieje sceniczne "Nieboskiej komedii", Kiedy Polska na myśli staje, Bolesław Prus - młodość, Bolesław Prus sława)
+
+
078 JĘZYK POLSKI 5
- 7 filmów po 13-23 min. (Wiatr przedwiośnia, - Wspomnienia o "Skamandrze", Brzegiem szału w niepojętość zieloności - Bolesław Leśmian, Wołanie Marii - Tadeusz Borowski, Nie było lata - Stanisław Grochowiak, Przodem do przodu - Sławomir Mrożek, Teatr - reżyser i aktor)
+
+
395 JĘZYK POLSKI 6
- I gramy dla was co dzień (cz. b.) - 20' (gra aktorska na przykładzie MATKI Witkacego)- Za trzy minuty zaczynamy (cz. b.) - 14' (teatr z drugiej strony kurtyny)- Do końca przerwy zostało 10 minut (cz. b.) - 10' - Kostium i maska (barwny) - 15'
+ +
396 JĘZYK POLSKI 7
- Teatr - reżyser i tworzywo (barwny) - 23'- Stowarzyszenie Teatralne Gardzienice (cz. b.) - 22' (Niekonwencjonalny teatr. Aktorzy zawodowi współpracują z amatorami. Poszukiwanie sztuki ludowej. Teatr w środowisku pozamiejskim.)
+ -
397 JĘZYK POLSKI 8
- Będzie teatr pierwszy - 17' (historia sceny narodowej, pierwsi aktorzy) - 17'- Biały teatr - 12' (spektakle teatralne dla dzieci w szpitalach i domach dziecka)- Przychodzimy - odchodzimy, czyli PIWNICA POD BARANAMI - 21
+ -
398 JĘZYK POLSKI 9
- Jerzy Szaniawski (cz. b.) - 15'- Jerzy Zawieyski (barw.) - 16'- Radości i pasje profesora (barw.) - 21' (Wędrówki po komnatach wawelskich)
+ -
399 JĘZYK POLSKI 10
- Harenda - 10' (Wspomnienia o Janie Kasprowiczu)- Jan Parandowski (cz. b.) - 11'- W drodze (cz. b.) - 30' (Magda Teresa Wójcik)
+ -
079 LITWO, OJCZYZNO MOJA (dzieciństwo i młodość Adama Mickiewicza) - 3 x 22'
- KRAJ LAT DZIECINNYCH (Zaosie i Nowogródek 1798-18I5)
- MŁODOŚĆ GÓRNA I DURNA (Wilno 1815-1820)
- BURZLIWEGO WIEKU NIEPOKOJE (Kowno 1820-1824)
+ -
737 PAN TADEUSZ - film fab. (reż. Andrzej Wajda)
- +
891 POLSCY NOBLIŚCI
+ +
367 QUO VADIS?
- od Sienkiewicza do Kawalerowicza (2 części po 22 min)
+ -
369 OGNIEM I MIECZEM - TEGO NIE ZOBACZYSZ W KINIE
+ -
868 FIODOR DOSTOJEWSKI
+ -
869 FRANZ KAFKA
+ -
870 GUSTAW HERLING - GRUDZIŃSKI DZIENNIK + -
MATEMATYKA
Nr. kat.
 
VHS
DVD
 
147 MATEMATYKA 1 - SYMETRIA OSIOWA - 43'
Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z pierwszych klas gimnazjum. W ciekawy sposób przedstawia pojęcia: osi symetrii, własności punktów symetrycznych, środkowej odcinka, wyznaczanie figur symetrycznych, własności figur symetrycznych. Dobrze dobrane są przykłady zastosowań symetrii np. symetria w sporcie.
+
+
148 MATEMATYKA 2 - KĄTY - 26 min.
Film jest przeznaczony dla uczniów IV - VI klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z pierwszej lub drugiej klasy gimnazjum. Film prezentuje następujące treści merytoryczne: prosta, półprosta, odcinek, kąt wypukły, kąt wklęsły, kąt ostry, rozwarty, półpełny, kreślenie prostych równoległych, proste prostopadłe, dwusieczna kąta. Trudne pojęcia: kąt wypukły i kąt wklęsły są przedstawione w tak prosty i oczywisty sposób, że z pewnością każdy uczeń je zrozumie i zapamięta. Pokazanie kątów w przyrodzie - to ciekawa propozycja filmu.
+
+
149 MATEMATYKA 3 - TRÓJKĄTY - 27 min.
Film jest przeznaczony dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych oraz V i VI klasy szkoły podstawowej. Omawiane pojęcia to: linia łamana, klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty oraz boki przyległe i przeciwległe, symetralne boków, dwusieczne kątów, środkowe trójkąta, wysokości trójkąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie. Film podaje proste dowody matematyczne. Ważna jest forma przekazywania informacji: dowcipna i przyciągająca uwagę ucznia. Ciekawe są wzmianki historyczne, wyjaśnienia etymologiczne niektórych pojęć. Film pokazuje, że matematyka jest ciekawą, historyczną nauką i to niekoniecznie trudną.
+
+
150 MATEMATYKA 4 - PO OBU STRONACH ZNAKU RÓWNOŚCI - 29 min.
Film wyjaśnia na przykładach bardzo ważne pojęcie matematyczne - pojęcie układu dziesiątkowego pozycyjnego. W obecnych programach nauczania sprawa ta jest traktowana marginalnie, ale znaczenie układu pozycyjnego jest niezwykle ważne. Przy okazji uczniowie poznają historię sposobu zapisywania liczb - system hebrajski, grecki, rzymski, babiloński, egipski, chiński, system Majów i Hindusów, dowiadują się dlaczego cyfry noszą nazwę cyfr arabskich. Poznają pojęcie zbioru liczb naturalnych, zasady opisywania "obiektu" za pomocą znaków algebraicznych.
+
+
151 MATEMATYKA 5 - DZIAŁANIA NA LICZBACH - cz. I - 32 min.
Film wyjaśnia własności dodawania, odejmowania, mnożenia, pojęcie ułamka zwykłego i dziesiętnego. Dokładnie określa co znaczy znak plus, minus, kreska ułamkowa, znak równości. Przedstawia działania na liczbach dodatnich i ujemnych. Wprowadza w świat algebry. Film w bardzo ciekawy sposób, na różnych przykładach, pokazuje liczby ujemne oraz pary działań: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
+ +
152 MATEMATYKA 6 - DZIAŁANIA NA LICZBACH cz. II - 31 min.
Film kontynuuje tematykę części pierwszej. Przedstawia problemy związane z dzieleniem i z procentami. Wprowadza pojęcie liczby naturalnej parzystej i nieparzystej. Uczy korzystania z definicji. Podaje przykłady stosowania procentów w życiu codziennym. Film na pewno rozweseli lekcje matematyki.
+ +
153 MATEMATYKA 7 - ZASTOSOWANIE SYMETII ŚRODKOWEJ W PRAKTYCE - 27 min.
Bohaterowie filmu mają do rozwiązania kilka problemów związanych z przeprawą przez rzekę. Przy rozwiązywaniu ich wykorzystują wiadomości związane z symetrią środkową. Zadania, które stoją przed bohaterami filmu, mogą być tematem "burzy mózgów" w klasie lub ciekawą pracą domową. Film pomoże uczniom w zrozumieniu i utrwaleniu tematu.
+ +
154 MATEMATYKA 8 - POLE POWIERZCHNI - 26 min.
Film jest przeznaczony dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Pokazuje w jaki sposób oblicza się pole powierzchni trójkąta i równoległoboku. Dokonuje podziału czworokątów ze względu na boki i kąty. Ukoronowaniem żmudnej pracy bohaterów filmu jest obliczenie pola powierzchni rycerskiej zbroi, której części są różnego typu wielokątami. Film uczy myślenia. Umiejętnie przekazuje sposób myślenia bohaterów filmu w czasie formułowania wniosków i rozwiązywania postawionych im zadań.
+ +
155 MATEMATYKA 9 - TRZY PROSTE, KOŁO i 2?r - 35 min.
Film omawia zagadnienia związane z kątami powstałymi przy przecięciu dwóch prostych równoległych trzecią prostą. Definiuje rodzaje powstałych kątów wierzchołkowych i naprzemianległych. Uzasadnia zależności pomiędzy tymi kątami. Film wprowadza w zagadnienia związane z obliczaniem obwodu koła i posługiwanie się tajemniczą liczbą ?. W ciekawy sposób precyzowane są zadania. Zabawowa forma i wartka akcja filmu powodują, że matematyka staje się ciekawa i nie taka trudna.
+ +
156 MATEMATYKA 10 - PRZEKSZTAŁCANIE WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH - 31'
Znajomość zasad matematyki ułatwia rozwiązywanie procesów życia codziennego. Jaki jest związek skracania i rozszerzania ułamków z jazdą windą, wysyłaniem pocztą paczek? Przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania pomogą w rozwiązywaniu komediowych historyjek sympatycznym bohaterom filmu.
+ +
157 MATEMATYKA 11 - PROPORCJE I ICH WŁAŚCIWOŚCI - 32 min.
Film jest ciekawą propozycją dla uczniów przy omawianiu proporcji i ich własności. Wątek sensacyjny filmu na pewno przybliży młodzieży dość trudne do zrozumienia pojęcia. Znajomość skali geograficznej, fotograficznej, powiązania z matematyką ułatwią rozwiązanie zagadki.
+ +
158 MATEMATYKA 12 - OŚ LICZBOWA I UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - 27 min.
Bohaterowie filmu Teo i Renia posługują się "maszyną matematyczną" w celu rozwiązania zagadki. Problemem są ułamki - ich porównywanie, zapisywanie ułamków zwykłych w postaci dziesiętnych, przy- porządkowanie na osi liczbowej. Film jest ciekawy. W urozmaicony sposób przedstawia pojęcia matematyczne: oś liczbową i układ współrzędnych. Powinni go obejrzeć uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.
+ +
MUZYKA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
185 MUZYKA 1
- 12 filmów po 10-18 min. (Elementy muzyki. Tempo, dynamika, artykulacja, Formy muzyczne - ABA, Formy muzyczne - Rondo, Formy muzyczne - Wariacje, Rytm, melodia, barwa, Instru- menty perkusyjne, Instrumenty smyczkowe, Instrumenty dęte, Być w orkiestrze symfonicznej, Krakowiaczek ci ja, Mazur, Polonez) .................
+
-
186 MUZYKA 2
- 4 filmy po 15-22 min. (Opera, Muzyka kaszubska, W Puszczy Zielonej, Nuty, moje nuty, skąd wy się bierzecie)
+
-
413 MUZYKA 3
( Stanisław Moniuszko ) - 53'
+
-
414 MUZYKA 4
- Henryk Wieniawski - 22'- Stabat Mater (Karol Szymanowski) - 26'
+
-
415 MUZYKA 5
- Muzyka dawna - 13'- Harmonia dźwięków - 12'- Chopin w kraju - 19'- Chopin w Paryżu - 10'
+ -
416 MUZYKA 6
- Mnie tu wiatr zapędził (Fryderyk Chopin) - 27'- Chopiniana - 28'
+ -
417 MUZYKA 7
- Poza muzyką (Sylwetka Krzysztofa Pendereckiego) - 20'Sposób na życie (Maria Fołtyn) - 19'
+ -
013 IGRASZKI MUZYCZNE
- 10 zabawnych scenek po 3-4 min. Kaseta umożliwia obejrzenie i usłyszenie instrumentów muzycznych strunowych, dętych blaszanych, dętych drewnianych i perkusyjnych
+ -
188 POLSKIE TAŃCE NARODOWE 1 (krakowiak, kujawiak, oberek) - 53 min
+ -
189 POLSKIE TAŃCE NARODOWE 2 (polonez i mazur) - 35 min.
+ -
190 TAŃCZ, TY TEŻ POTRAFISZ 1 (nauka tańca towarzyskiego: walc, tango, cha-cha, samba, jive, rap
+ -
191 TAŃCZ, TY TEŻ POTRAFISZ 2 (kontynuacja cz. pierwszej)
+ -
1121 ŚLĄSK (audio) - CD
- +
1120 MAZOWSZE (audio) - CD
- +
1114 AGNIESZKA OSIECKA - Koncert Zielono mi Widowisko artystyczne poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej, zarejestrowane 28.06.1997 r. podczas 34 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na koncert składają się piosenki, do których słowa napisała poetka, a wykonują znani piosenkarze i wybitni artyści scen polskich. Bohaterkę wspominają Magda Umer i Agata Passent, prowadzące spektakl. + -
OŚWIATA ZDROWOTNA
Nr. kat.
Tytuł
VHS
DVD
 
 
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
841 CHŁOPCY - PRZEMIANY WIEKU DOJRZEWANIA
+
-
842 DZIEWCZĘTA - PRZEMIANY WIEKU DOJRZEWANIA
+
-
204 PIGUŁKA - ZA I PRZECIW - 45 min.
(Co to są hormony, Charakterystyka płodności kobiety, Historia antykoncepcji hormonalnej, Rodzaje stosowanych metod antykoncepcji hormonalnej, Zalecenia badań u kobiet, Wskazania i przeciwwskazania, Regulacja cyklu, łagodzenie niedogodności, profilaktyka, Świadome macierzyństwo)
+
+
200 SPRAWY PŁCI I NOWEGO ŻYCIA
(Nie tylko w sprawach płci - 25 min., Nie zabijaj nowego życia - 15 min.)
+ +
201 ŚWIADOME RODZICIELSTWO (53 min.)
+ +
202 ZANIM WEJDZIESZ W OBSZARY SEKSU (Zanim wejdziesz w obszary seksu - 15 min., Nowe doznania - 30 min., Zagadki seksu 30min
+ +
 
BUDOWA CZŁOWIEKA
   
855 MÓZG I UKŁAD NERWOWY
- -
856 SKÓRA I UKŁAD MIĘŚNIOWO SZKIELETOWY
+ -
857 UKŁAD KRWIONOŚNY
+ -
858 UKŁAD POKARMOWY
- -
859 UKLAD ROZRODCZY
+ -
 
NARKOTYKI I UŻYWKI
   
843 EPITAFIUM DLA NARKOMANA
+ -
844 JAK LEKI I NARKOTYKI WPŁYWAJĄ NA NASZ ORGANIZM
+ -
845 KOKAINA I AMFETAMINA A ORGANIZM CZŁOWIEKA
+ -
846 MARIHUANA A ORGANIZM CZŁOWIEKA
+ -
847 NARKOTYKI HALUCYNOGENNE A ORGANIZM CZŁOWIEKA
+ -
848 NIKOTYNA - LEGALNY NARKOTYK
+ -
890 PALENIE TYTONIU A FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
+ -
196 PROBLEMATYKA ANTYNIKOTYNOWA
- 4 filmy po 14-22 min. (Papieros, kaprys czy ...?, Zdecyduj sam, Zdrowie - tak, nikotyna - nie, Lekcja)
+ +
 
ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
   
849 AIDS - JAK GO UNIKNĄĆ ?
+ -
198 AIDS - PYTANIA I ODPOWIEDZI - 28min.
+ +
997 AIDS- wszystko co powinieneś wiedzieć
+ -
851 ALKOHOL - DROGA DONIKĄD
+ -
852 ALKOHOL I NARJOTYKI. POMYŚL, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO
+ -
838 ANOREKSJJA I BULIMIA - ŚMIERTELNA PUŁAPKA
+ -
208 BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (Skolioza) - 85 min. (Domowe ćwiczenia dla dzieci cz. I i II)
+ +
207 GIMNASTYKA KOREKCYJNA - 74 min. (Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy cz. I i II.)
+ +
837 STRZEŻ SIĘ NIEZNAJOMYCH
+ -
199 POZYTYWNY - 22 min AIDS - NIE BÓJ SIĘ, ALE BĄDŹ OSTROŻNY - 11 min.
+ -
197 PROBLEMATYKA AIDS I NARKOMAII
- 4 filmy po 11-17 min. (AIDS - choroba, której można uniknąć, Nietolerancja, Czy przyjaciel?, Byłam narkomanką)
+ +
953 PIERWSZA POMOC PRZY ZATRUCIACH I UKĄSZENIACH - 29'
+ +
209 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - 51 min.
+ +
854 PRZEMOC I AGRESJA. JAK SIĘ IM PRZECIWSTAWIĆ?
+ -
210 WYPADEK DROGOWY I TY - 56 min.
+ +
206 WYCHOWANIE W ZDROWIU (Higiena zębów i przyzębia -18 min., Bądź liderem zdrowego stylu życia - 14 min., Pomogę sobie pomnażać zdrowie - 16 min. )
+ +
886 ZDROWE ŻYWIENIE
+ -
205 ŻYJESZ HIGIENICZNIE - ŻYJESZ DŁUŻEJ
+ +
 
RODZICE I DZIECI
   
203 GDY TWOJE DZIECKO DOJRZEWA (60 min.)
+ +
860 DZIECI I RODZICE. JAK SZUKAĆ POROZUMIENIA
+ -
861 DZIECI MALTRETOWANE I MOLESTOWANE
+ -
862 DZIECI RODZĄCE DZIECI
+ -
840 BOBAS - ŚWIAT WIDZIANY OCZYMA NIEMOWLĘCIA
+ -
863 GWAŁTY. PRZYCZYNY I SKUTKI ZJAWISKA + -
PLASTYKA
Nr. kat.
 
VHS
DVD
 
180 PLASTYKA 1
- 14 filmów po 10-26 min. (Architektura sztuką - budowania, Co to jest grafika, Rozmowa o malarstwie, Rzeźba, Ślady na skałach, Gotyk - architektura, Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Impresjonizm, O przestrzeni w malarstwie, Stanisław Wyspiański, Światło i cień w malarstwie, Barwy w malarstwie, Koloryzm polski, Linia)
+
-
181 PLASTYKA 2
- 9 filmów po 9-24 min. (Sztuka starożytnego Egiptu, Sztuka starożytnej Grecji, Sztuka starożytnego Rzymu, Gdańska sztuka kuźnicza, Polskie malarstwo historyczne, Marcelo Baciarelli - malarz ostatniego króla, Olga Boznańska, Secesja, St. Wyspiański)
+
-
182 PLASTYKA 3
- 7 filmów po l0-20 min. (Plakaty, Formizm, Jacek Mierzejewski , Eugeniusz Eibish, Ten kolor jedno ma imię, Nieoficjalni, Sztuka Afryki, Chimera na polnej drodze)
+
-
183 PLASTYKA 4
- Polskie malarstwo rodzajowe - 16'20" - Architektura renesansu w Polsce - 16'30" - Geneza rozwoju bazyliki - 17'30"
+
-
400 PLASTYKA 5
- Magia Jerzego Nowosielsk- Ślad (Alina Szaposznikow i jej rzeźby) - 13'Hamadria (Stanisław Ignacy Witkiewicz) - 20'
+ -
401 PLASTYKA 6
- Bykowi chwała (Franciszek Starowieyski) - 14'- Idę ku moim narodzinom ( Film o Jonaszu Sternie) - 21'- Sen (Zdzisław Beksiński) - 9'Przenikanie z ważką (K. Krzyżanowski, J. Malczewski, J. Mehoffer, W. Weiss)- 14'
+ -
402 PLASTYKA 7
- Pamiętnik Wieku (Feliks Topolski) - 17'- Ocalić ocalałe (rodzina Mehofferów) - 15'Wycieczka na Parnas (Marek Żuławski) - 23'
+ -
403 PLASTYKA 8
- Artura Grottgera opowieść o Powstaniu Styczniowym - 12'- Cyrk (Bronisław Linke) - 9'- Manggha (Feliks Jasieński) - 18'Witkacy - 19'
+ -
404 PLASTYKA 9
- Polska Nike (Edward Dwurnik) - 12'- Dokumentacja (Henryk Stażewski) - 22'- Manekiny Tadeusza Kantora - 25'
+ -
405 PLASTYKA 10
- Żywa galeria (Artyści prezentują siebie przez film - każdy przez 1,5 min) - 26'- Pasjans Mariana Koniecznego - 17'Strumiłło - 17'
+ -
406 PLASTYKA 11
- Władysław Starewicz - 25'- Lalki Władysława Starewicza - 16'ABC malarstwa - 18'
+ -
407 PLASTYKA 12
- Trzy pędzle (Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh) - 7'- Helioplastyka - 11'- O sztukach plastycznych - 10'Artysta (Sylwetkę artysty przybliżają: poeta -Julian Przyboś, kompozytor - Wojciech Kilar, tancerz - Stanisław Szymański oraz artyści malarze - Jerzy Mierzejewski, Jerzy Tchurzewski i Jan Tarasin) - 30'
+ -
408 PLASTYKA 13
- O formie w malarstwie - 17'- Znaki - 13'- Temat i fabuła - 15'.
+ -
409 PLASTYKA 14
- Wojciech Gerson - 14'- Pasje Jana Matejki - 13'- Aleksander Gierymski - W ALTANIE - 13'- Kossakowskie echa - 16'
+ -
410 PLASTYKA 15
- Iluzja w sztuce - 19'- Deformacje, czyli twórcze przekształcenie - 13'- Warszawa w malarstwie Canaletta - 13'- Józef Chełmoński - 11'
+ -
411 PLASTYKA 16
- Konrad Krzyżanowski - 16'- Z mediomagnetycznego atelier Tytusa Czyżewskiego - 16'- Interpretacje (Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Ludwik Maciąg) - 15'- Fantasmagoria Witolda Wojtkiewicza - 13'
+ -
412 PLASTYKA 17
- Wielkość rzeczywistości Leona Chwistka - 15'- Śladami Tadeusza Makowskiego - 25'- Fotoplastykon (Zdzisław Beksiński) - 14
+ -
1254 EPOKI I STYLE W SZTUCE POLSKIEJ
- kaseta zawiera następujące filmy: anno domuni -14'; gotyk, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne - 15'; passacaglia na kaplicę zygmuntowską - 14'; romantyzm w malarstwie polskim - 15'; polskie malarstwo historyczne - 20'; symbolizm w malarstwie polskim - 13'; koloryzm polski - 12'; od formizmu do unizmu - 10'.
+ -
1095 LASZCZKA
Historia długiego i bogatego w wydarzenia życia Konstantego Laszczki (1865 - 1956), wiejskiego chłopca, który dzięki talentowi i uporczywej pracy zyskał status najwybitniejszego polskiego rzeźbiarza przełomu XIX i XX wieku. Został profesorem i rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W filmie przedstawiony został przebogaty dorobek artysty - dzieła realizowane w różnych gatunkach i technikach i materiałach. Przedstawiona została również działalność pedagogiczna profesora Laszczki. W filmie występują: prof. dr hab. Marek Kwiatkowski, artysta grafik Teresa Janota (wnuczka Konstantego Laszczki), prof. dr hab. Andrzej Laszczka (wnuk Konstantego Laszczki).
+ +
1257 O MALARSTWIE
- Na treść kasety złożyły się następujące filmy: KOLEKCJA IM. JANA PAWŁA II (kolekcja J i K Porczyńskich); KTO TY JESTEŚ ... (relacja z wystawy Polaków Portret Własny); Z NORWIDA (malarstwo polskie - poezja); ŚWIAT TYMONA (Tymon Niesiołowski).
+ -
1256 POMNIKI I SKARBY KULTURY NARODOWEJ
- Kaseta zawiera następujące filmy: skarby katedry gnieźnieńskiej - 17'; opowieść o zamku wawelskim - 19'; zamek królewski w warszawie - 17'; zamki polskie - 17'; w łazienkach - 24'; skarby jasnogórskie - 27'.
+ -
1255 SYGNOWANE ANDRZEJ WAJDA
+ -
184 POEZJA KAMIENNYCH KSZTAŁTÓW - 14 min
Kryształy i kamienie ozdobne ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naczynia z kamieni ozdobnych wykonane przez znanego artystę z Norymbergi Horsta BŰHLA
+ -
PRZEDSZKOLA I NAUCZANIE ZINTEGROWANE
Nr. kat.
 
VHS
DVD
 
001 KTO KOGO ZJADA?
- 6 filmów po 4-5 min. (Pająk krzyżak, Żaba, Mątwa, Żmija, Kameleon, Wydra) Filmy pokazują zwierzęta w ich naturalnym środowisku, kładąc szczególny nacisk na sposoby odżywiania się i rodzaj spożywanych pokarmów. Zwracają uwagę na to, że każde zwierze musi coś jeść. Filmy pokazują wiele ciekawych zdjęć z życia zwierząt.
+
+
002 JAK CO ROŚNIE ?
- 10 filmów po 2-4 min. (Truskawka, Margerytka, Pieczarka, Fasola, Sałata, Pomidor, Mak, Kasztanowiec, Groszek, Hiacynt) W dużych zbliżeniach oraz na zdjęciach przyspieszonych prezentowane są etapy powstawania rośliny, od momentu jej posadzenia (rozsiania) do osiągnięcia całkowitego rozwoju.
+
+
003 JAK WYTWARZA SIĘ ...?
- 27 filmów po 2-3 min. (Lalki, Buty, Filety z ryb, Miód, Maski karnawałowe, Konfitury, Zapałki, Pisaki, Bułki, Papier toaletowy, Mydło, Makaron, Cukierki, Rogaliki, Czekolada, Perfumy, Cukier, Ananasy, Banany, Pomidory, Bombki na choinkę, Wełna, Lizaki, Skarpetki, Monety, Tkanina bawełniana, Pieluchy jednorazowe) . Każdy film stanowi krótką ilustrację całego, nieraz w pełni zautomatyzowanego, cyklu produkcyjnego różnych artykułów spożywczych i przemysłowych.
+
+
004 JAJKO TO ...
- 6 filmów po 3-5 min. (Jajo kury, Jajo ślimaka, Jajo żaby, Jajo mewy, Jajo motyla, Jajo ryby) Filmy prezentują zwierzęta w ich naturalnym środowisku, kładąc szczególny nacisk na sposoby poruszania się, odżywiania oraz rozmnażania i opieki nad młodymi.
+
+
005 ZABAWKI Z PAPIERU
- 12 filmów po 3 min. (Wachlarz, Wąż, Kubeczek, Petarda, Strzała, Piramida, Latająca rurka, Pudełko, Gwiazda, Sześcian, Wywrotek, Śmigło) Filmy można traktować jako materiał poglądowy przy prowadzeniu zajęć poświęconych wykonywaniu różnych prac z papieru. Filmy pokazują wykonywanie z papieru szeregu pomysłowych, papierowych układanek.
+ +
006 JAK POWSTAJE POGODA?
- 6 filmów po 5-6 min. (Chmury, Deszcz, Burza, Wiatr, Śnieg, Mróz). Film zwraca dzieciom uwagę na podstawowe zjawiska atmosferyczne. Opisuje je i wyjaśnia przyczyny powstawania
+ +
007 GDZIE KTO MIESZKA?
- 8 filmów po 4-5 min. (Pająk topik, Kret, Omółek, Szerszeń, Mali mieszkańcy jaskiń, Zwierzęta glebowe, Plankton, Mieszkańcy pustyni). Film pokazuje w jaki sposób organizmy zwierząt przystosowują się do życia w różnych środowiskach, nawet w ekstremalnych warunkach. W jaki sposób przystosował się do życia w wodzie pająk topik? Jak sobie radzi pod ziemią kret? Czy możliwe jest życie w mrocznych, całkowicie pozbawionych światła czeluściach jaskiń? Czy znajdziemy jakieś przejawy życia w rozpalonych piaskach pustyni?
+ +
011 JĘZYK POLSKI 1
- 8 filmów po 9-20 min. (Krakowskie legendy, Poznańskie legendy, Gdańskie opowieści, Maria Kownacka, Przez różową szybkę Ewy Szelburg Zarembiny, Janina Porazińska, Z przyjacielem weselej, Poznajemy teatr)
+ +
012 CO TO JEST HIGIENA?
- 6 filmów po 4,5 - 5,5 min. (Mycie zębów, mycie rąk, prawidłowa kąpiel, higiena głowy, odpowiednia ilość snu, budowa ludzkiego ciała, prawidłowe odżywianie, zmiana bielizny, palenie tytoniu, picie alkoholu). Konwencja filmu jest dostosowana do wieku i poziomu młodego widza. Zdjęcia z natury są połączone z ani- macją. Akcja filmu dzieje się w łazience. Rodzeństwo, chłopiec i dziewczynka rozmawiają, dzieląc się swoimi kłopotami i spostrzeżeniami, ze swoimi przyjaciółkami: szczoteczką do zębów i szczotką do włosów.
+ +
013 IGRASZKI MUZYCZNE
- 10 zabawnych scenek po 3-4 min. Kaseta umożliwia obejrzenie i usłyszenie instrumentów muzycznych strunowych, dętych blaszanych, dętych drewnianych i perkusyjnych.
+ -
014 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
- 7 filmów po 10 -12 min. (Ruch drogowy, Pieszo do szkoły w mieście, Dojazd do szkoły w mieście, Pieszo do szkoły na wsi, Dojazd do szkoły na wsi, Grupowe wyjścia i wyjazdy, Rowerem do szkoły)
+ +
355 BHP DLA NAJMŁODSZYCH cz. I - ŁUBUDUDUŚ I PAN OSTROŻNICKI
- 8 filmów po 7 - 8 min. (Kuchnia, Jadalnia, Łazienka, Pokój dziecinny, Warsztat, Park, Nad wodą, Spacer. Filmy rysunkowe. Postacie i drugi plan są przedstawione w konwencji rysunków dziecięcych. Łubududuś, bardzo sympatyczny chłopiec znajduje się w różnych sytuacjach, mogących stworzyć zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Ostrzega go przed tym i komentuje sytuacje pocieszna postać - pan Ostrożnicki.
+ +
356 BHP DLA NAJMŁODSZYCH cz. II - SUPEROCHRONA
- 6 filmów po 5 - 7 min. (Kuchnia, Pokój, Łazienka, Pokój dziecinny, Garaż, Ogród) Filmy rysunkowe utrzymane w konwencji gry komputerowej. Bohater filmu ma za zadanie wskazać na wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą mu zagrażać w różnych pomieszczeniach i miejscach. Jeżeli się pomyli lub o czymś zapomni - musi zaczynać od początku. Ma na to za każdym razem pięć szans. Przy kolejnych powtórzeniach dzieci utrwalają zdobyte wiadomości. Oba filmy wzajemnie uzupełniają się
+ +
357 BHP DLA NAJMŁODSZYCH cz. III - WYTŁUMACZ MI MAKUSIU
- 6 filmów po 4 - 6 min. (Kuchnia cz. I i II, Schody, Ogród i garaż, Lekarstwa, Zabawki). Pluszowa małpka - Makuś odpowiada dzieciom na podstawowe pytania dotyczące bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, bezpiecznej zabawy i odpoczynku
+ +
358 CO TO ZNACZY?
- 8 filmów po 3 - 4 min. (Przód i tył, Wewnątrz i na zewnątrz, Mało i dużo, Między, Pod i nad, Na górze i na dole, Przed i po, Lewo i prawo). Poznana w poprzednim filmie małpka Makuś wyjaśnia dzieciom, ilustrując to przykładami podstawowe, najczęściej przeciwstawne pojęcia.
+ +
359 ROŚLINY I ROŚLINKI
- 11 filmów po 5 - 7 min. (Pomidor, Truskawka, Mniszek lekarski, Cukinia, Ziemniak, Kalafior, Brukselka, Kukurydza, Szparag, Cebula, Zielony groszek). W przystępny i dowcipny sposób film przedstawia popularne rośliny w poszczególnych fazach rozwoju. Wspomina o historii sprowadzenia ich do Europy i do Polski. Bardzo ciekawe zdjęcia powodują, że filmy te zainteresują widzów w każdym wieku
+ +
360 KAŻDY MUSI JEŚĆ
- 10 filmów po 3 - 6 min. (Żółw błotny, Jeż, Rudawki, Fauna pustyni, Gąsienica i motyl, Płoszyca, Mszyce, mrówki i biedronki, Cykady, Kiełż, Ślimaki morskie). Filmy przedstawiają sposoby odżywiania się różnych zwierząt. Bardzo ciekawe zdjęcia, dużo zbliżeń. Film zainteresuje także i dorosłych.
+ -
PRZYRODA
Nr. kat.
 
VHS
DVD
 
 
BUDOWA MATERII - SUBSTANCJE I ICH WŁAŚCIWOSCI
027 PRZYRODA 1
- Przykłady procesów i zjawisk fizycznych (FIZYKA)
- Hipoteza istnienia cząsteczek i ich różnych wielkości (FIZYKA)
- Modelowe wyjaśnienie cząsteczkowej budowy materii (CHEMIA 5)
- Badanie rozpuszczalności substancji (CHEMIA 4)
+
+
028 PRZYRODA "A" - PRZYRODA OCZAMI CHEMIKA
(Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 1387/2002)
-Poznajemy właściwości różnych substancji
-Jak są zbudowane substancje?
-Poznajemy niezwykłe właściwości wody
-Badam właściwości i skład powietrza
+
+
912 PRZYRODA "C" - PRZYRODA OCZAMI CHEMIKA
Roztwory wodne, rozpuszczanie i krystalizacjaPrzemiany chemiczne w życiu codziennymChrońmy naszą glebę
+
+
 
POGODA I POWIETRZE
   
006 JAK POWSTAJE POGODA
+ +
026 OBSERWACJE POGODY
+ +
029 PRZYRODA 2
- Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza (CHEMIA 7)
- Pogoda (GEOGRAFIA 2, ŚRODOWISKO 2)
- Pogoda w Tatrach (GEOGRAFIA 2, ŚRODOWISKO 2)
- Jak powstaje halny w zimie (GEOGRAFIA 1)
+ +
028 PRZYRODA "A" - PRZYRODA OCZAMI CHEMIKA
+ +
1022 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII - WIATR
Czas projekcji - 30 min. Alternatywne źródła energii w Polsce.
+ +
 
WODA
   
031 PRZYRODA 3
- Woda (ŚRODOWISKO 2 )
- Krążenie wody w przyrodzie (ŚRODOWISKO 2)
- O równowadze biologicznej jeziora (BIOLOGIA 3)
- Występowanie i rola wody w przyrodzie (CHEMIA 7)
- Oczyszczanie wody (CHEMIA 7)
- Twardość wody (CHEMIA 8)
- Fizykochemiczne właściwości wody (CHEMIA 4)
+ +
028 PRZYRODA "A" - PRZYRODA OCZAMI CHEMIKA
+ +
 
GLEBA I MINERAŁY
   
184 POEZJA KAMIENNYCH KSZTAŁTÓW
+ +
033 PRZYRODA 4
- Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby (CHEMIA 7)
- Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie (CHEMIA 6)
- Krystalizacja (CHEMIA 4)
+ +
908 WYBRANE DOŚWIADCZENIA CZ. 1
Szkoła podstawowa - program komputerowy Woda, gleba, powietrze.Realizacja: Zakład Dydaktyki Chemii UAM Poznań.
- +
 
CZŁOWIEK I JEGO ZDROWIE
   
034 PRZYRODA 5
- Od poczęcia do narodzin (BIOLOGIA 4)
- Wpływ środowiska na rozwój embrionalny (BIOLOGIA 3)
- Organizm człowieka w walce z bakteriami (BIOLOGIA 3)
- Kształtowanie postawy ciała w okresie dojrzewania (WF 1)
+ +
392 PRZYRODA 29
(WSZYSTKO O ODŻYWIANIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ)
+ -
035 PRZYRODA 6
- Wpływ ruchu na zdrowie (WF 1)
- Zdrowie tak, nikotyna nie!(POBLEMATYKA ANTYNIKOTYNOWA)
- Papieros, kaprys czy... ? (POBLEMATYKA ANTYNIKOTYNOWA)
+ +
909 WYBRANE DOŚWIADCZENIA CZ. 2
Szkoła podstawowa - program komputerowy Rośliny, żywność. Realizacja: Zakład Dydaktyki Chemii UAM Poznań.
- +
 
ZWIERZĘTA I ROŚLINY
   
001 KTO KOGO ZJADA
+ +
360 KAŻDY MUSI JEŚĆ
+ -
002 JAK CO ROŚNIE?
+ -
359 ROŚLINY I ROŚLINKI
+ +
004 JAJKO TO...
+ -
007 GDZIE KTO MIESZKA?
+ +
056 NARODZINY I ŻYCIE cz. I
+ -
057 NARODZINY I ŻYCIE cz. II
+ -
036 PRZYRODA 7
- Różnorodność organizmów jednokomórkowych (BIOLOG. 1)
- Życie glonów (BIOLOGIA 1)
- Różnorodność form w świecie owadów (BIOLOGIA 1)
- W świecie owadów wodnych (BIOLODIA 1)
- Szkodniki są i wśród owadów (ŚRODOWISKO 1)
+ -
037 PRZYRODA 8
- Ośmionożni drapieżcy - pająki (BIOLOGIA 1)
- Czy zawsze szkodnik? (BIOLOGIA 1)
- Ochrona roślin przed szkodnikami (BIOLOGIA 1)
- Obrońcy naszych sadów (BIOLOGIA 1)
+ -
038 PRZYRODA 9
- Ślimaki (BIOLOGIA 1)
- Rak i inne skorupiaki (BIOLOGIA 1)
- Ryby naszych wód (BIOLOGIA 2)
- Nasze gady i płazy (BIOLOGIA Z)
+ -
039 PRZYRODA 10
- Zaskroniec (BIOLOGIA 2)
- Dlaczego chronimy ropuchę? (BIOLOGIA 2)
- Przystosowanie ptaków do środowiska (BIOLOGIA 2)
- Ssaki (ŚRODOWISKO 1) - Spotkanie z jeżem (ŚRODOWISKO 1)
+ -
040 PRZYRODA 11
- Na łące (ŚRODOWISKO 1)
- Z życia kwiatów (BIOLOGIA 2)
- Rośliny trujące (ŚRODOWISKO 1)
- Rośliny wodne (ŚRODOWISKO 1)
- Len i konopie (ŚRODOWISKO 1)
+ -
 
CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
   
390 PRZYRODA 27
(KRZYSZTOF KOLUMB)
+ +
391 PRZYRODA 28
(FERDYNAND MAGELLAN)
+ +
015 MOJA MAŁA POLSKA 1 + +
016 MOJA MAŁA POLSKA 2 + +
017 MOJA MAŁA POLSKA 3 + +
024 BYŁ SOBIE LAS, CZY BĘDZIE LAS? + +
025 ZIELONE PŁUCA POLSKI + +
393 PRZYRODA 30
(WSZYSTKO O ZIEMI)
+ +
394 PRZYRODA 31
(WSZYSTKO O PLANETACH)
+ +
882 EWOLUCJA - 17 minut.
Interesujące kompendium na temat rozwoju życia na Ziemi. Odznaczający się dużymi walorami edukacyjnymi program operuje niezwykle interesującym materiałem zdjęciowym i animacyjnym, który ilustruje przebieg ewolucji. Omawia genetyczne podstawy tego procesu. Opierając się na przykładach zaczerpniętych ze świata przyrody, przeprowadza porównanie pomiędzy metodami doboru sztucznego i naturalnego. Wyjaśnia również znaczenie innych czynników ewolucyjnych, takich jak mutacja i izolacja.
+ -
041 PRZYRODA 12
- Rzeźba terenu a mapa (GEOGRAFIA 2)
- W górach (ŚRODOWISKO 1, GEOGRAFIA 2)
- Las i jego mieszkańcy (ŚRODOWISKO 1)
+ +
042 PRZYRODA 13
- Ruch obrotowy Ziemi (GEOGRAFIA 2)
- Ruch obiegowy Ziemi (GEOGRAFIA 2)
+ +
043 PRZYRODA 14
- Wiosna w sadzie (ŚRODOWISKO 2)
- Lato (ŚRODOWISKO 2) Lato w sadzie (ŚRODOWISKO 2)
- Jesień (ŚRODOWISKO 2) Praca górnika (ŚRODOWISKO 3)
+ +
044 PRZYRODA 15
- Pomniki przyrody (ŚRODOWISKO 2)
- Kwaśne deszcze (OCHRONA ŚRODOWISKA 1)
- Zieleń w mieście (BIOLOGIA 3)
+ +
045 PRZYRODA 16
- Wszystko co w przyrodzie najcenniejsze (OCHRONA,ŚROD. 2 )
- Azyl w nurcie Wisły ((OCHRONA SRODOWISKA 1)
- Była łąka (OCHRONA ŚRODOWISKA 2)
+ +
046 PRZYRODA 17
- Parki narodowe zagrożone (OCHRONA ŚRODOWISKA 2)
- Chaty jak kwiaty ( RODOWISKO 3) .
- Światowe rezerwy biosfery w Polsce (OCHRONA ŚROD.)
+ +
1069 SŁOŃCE, ZIEMIA, KSIĘŻYC Czas projekcji - 20 min.
Film wyjaśnia w jaki sposób Słońce i Księżyc determinują rytm życia na Ziemi, wpływając na zmianę pór roku oraz występowanie zjawiska przypływów i odpływów wód mórz i oceanów. Wykorzystując animacje komputerowe, ciekawe doświadczenia oraz zdjęcia wykonywane przez sondy kosmiczne, film omawia m.in. genezę Układu Słonecznego, rozmiary ciał niebieskich, przykłady działania sił grawitacji i konsekwencje ruchu Ziemi wokół Słońca oraz własnej osi.
+ -
1025 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? Czas projekcji - 30 min
Film porusza problem budowy, eksploatacji i rekultywacji wysypisk śmieci w Polsce. Ilość wytwarzanych w naszym kraju odpadów należy do jednej z największych w Europie. Film zwraca uwagę na rozwiązania techniczne i organizacyjne prowadzące do ograniczenia powstawania odpadów oraz na odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie materiałów z wysypisk.
+ -
1024 CZYSTA ENERGIA
Film pokazuje przykłady wykorzystywania w naszym kraju energii promieni słonecznych, biogazu, biomasy,energii geotermicznej, biopaliw, energii wiatru Czas proj- 30min. +
+ -
 
KRAINY POLSKI
   
047 PRZYRODA l8
- Geografia i przyroda Bałtyku (GEOGRAFIA 2)
- Nad morzem (GEOGRAFIA 2)
- W Polsce Środkowej (GEOGRAFIA 2)
- Góry Świętokrzyskie - geologia (GEOGRAFIA 1)
- Krajobraz Niziny Mazowieckiej (GEOGRAFIA 1)
- Doliny górskie (GEOGRAFIA 1)
+ +
048 PRZYRODA 19
- Basen Morza Bałtyckiego (GEOGRAFIA 1)
- Pojezierze Suwalskie (GEOGRAFIA 1)
- Krajobraz Niziny Mazowieckiej (GEOGRAFIA 1)
- Doliny górskie (GEOGRAFIA 1)
+ +
049 PRZYRODA 20
- Pieniński Park Narodowy (BIOLOGIA 2)
- W Tatrzańskim Parku Narodowym (BIOLOGIA 2)
- Puszcza Jodłowa - Świętokrzyski Park Narodowy (BIOLOGIA 2)
- Wielkopolski Park Narodowy (BIOLOGIA 2)
+ +
050 PRZYRODA 21
- Beskid Sądecki i okolice (GEOGRAFIA 1)
- Beskid Śląski (GEOGRAFIA 1)
- Powstawanie wąwozów lessowych (GEOGRAFIA 1)
- Tatry (GEOGRAFIA 3)
- Gospodarka Morza Bałtyckiego - prod. 1972r. (GEOGRAFIA 1)
+ +
1018 BIEBRZAŃSKI I WIGIERSKI PARK NARODOWY - 45min.
Jest to filmowa opowieść po największym polskim parku narodowym. Prezentacja jego najbardziej charakterystycznych stref roślinnych. Spotkania z ginącymi gatunkami zwierząt. Całość wzbogacona licznymi animacjami komputerowymi, między innymi lodowca, powstawania torfowisk i średniowiecznych grodów.
+ +
1013 BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Czas projekcji - 45 min.
Jest to filmowa opowieść po największym polskim parku narodowym. Prezentacja jego najbardziej charakterystycznych stref roślinnych. Spotkania z ginącymi gatunkami zwierząt. Całość wzbogacona licznymi animacjami komputerowymi, między innymi lodowca, powstawania torfowisk i średniowiecznych grodów. Na nośniku DVD - film w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
+ +
1014 WIGIERSKI PARK NARODOWY - 45min
Film o Wigierskim Parku Narodowym pozwala odkryć jego niepowtarzalność. Zaprezentowano w nim kilkadziesiąt gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jest tu również sekwencja będąca przeglądem najważniejszych zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Parku. Okrasą filmu są liczne animacje komputerowe, dzięki którym możemy zobaczyć, między innymi, proces kształtowania się terenu w wyniku działań lądolodu czy rekonstrukcje prehistorycznych osiedli. Film ten jest nie tylko zbiorem informacji dotyczących świata przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, ale także omawia historię tych terenów i problemy związane z ochroną przyrody.
+ +
1099 WOLIŃSKI PARK NARODOWY
+ +
1104 TAJEMNICZE RZEKI (BIEBRZA, NAREW, KRUTYNIA, PASŁĘKA, DRWĘCA) Czas trwania filmu 43 min .
Film prezentuje sytuację ekologiczną kilku rzek w Polsce. Są to: Biebrza, Narew, Krutynia, Pasłęka, Drwęca. Pokazana jest różnorodność biologiczna tych rzek, ich potencjalne zagrożenie ekologiczne i działania podjęte w kierunku ich renaturyzacji. Kontekstem treści są dyrektywy (Ptasia, Siedliskowa, Wodna), które państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują do wyznaczania sieci ekologicznej "NATURA 2000". Zróżnicowana sytuacja ekologiczna kolku wybranych rzek jest tłem dla popularyzacji zagadnień związanych ze stanem środowiska naturalnego i możliwości oceny jego wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.
+ +
1109 PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE Czas projekcji - 45 min.
Jeden z najmniejszych polskich Parków Narodowych, będący wizytówką całych Borów Tucholskich, jest bohaterem tego filmu. Wspaniałe sosnowe bory, porastające sandrowe piachy między Tucholą a Chojnicami, przetkane rynnowymi, polodowcowymi jeziorami tworzą wyjątkowy obszar, pełen reliktowych gatunków roślinnych i miejsc sprzyjających zachowaniu i rozwojowi bioróżnorodności. Park Narodowy Bory Tucholskie poza szeroką gamą walorów przyrodniczych, jest interesujący turystycznie. Wyróżnia się tu Struga Siedmiu Jezior, malownicza ciekawostka hydrologiczna, a zarazem prawdziwa perełka krajobrazowa, łącząca ciąg jezior od Ostrowitego po Charzykowskie.
+ +
1098 MAGURSKI PARK NARODOWY
+ +
1108 LASY MAZURSKIE - LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY
+ +
1019 GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
+ +
1100 KARKONOSKI PARK NARODOWY
+ +
1030 CZARODZIEJSKI ŚWIAT ŁAZIENEK
Film prezentuje unikalny kompleks parkowo-pałacowy, który w drugiej połowie XVIII wieku był rezydencją ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. O bogatej historii Łazienek opowiada wieloletni gospodarz - profesor Marek Kwiatkowski, po wspaniałych obiektach klasycystycznej architektury rozrzuconych na terenie parku opowiada kustosz - pani Katarzyna Szrodt.
+ +
 
KRAJOBRAZY ŚWIATA
   
361 PRZYRODA 22
- Doliny górskie (GEOGRAFIA 2)- Góry fałdowe (GEOGRAFIA 4)- W Antarktyce (GEOGRAFIA 2)
+ +
 
ZJAWISKA FIZYCZNE I CHEMICZNE - CZŁOWIEK POZNAJE I ZMIENIA ŚWIAT
   
362 PRZYRODA 23
- Czym się zajmuje fizyka? (FIZYKA)
- Oddziaływania międzycząsteczkowe (FIZYKA)
- Rozszerzalność temperaturowa ciał (FIZYKA)
- Model atomu (CHEMIA 5)
+ +
363 PRZYRODA 24
- Podróże w dawnych czasach (ŚRODOWISKO 3)
- Od ogniska do elektrociepłowni (ŚRODOWISKO 3)
+ +
364 PRZYRODA 25
- Chemia środków spożywczych (CHEMIA 8)
- Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka (CHEMIA 8)
- Na czym polega mycie i pranie? (CHEMIA 5)
- Skutki nadmiernego stosowania środków piorących (CHEMIA 8)
- Laboratoryjne otrzymywanie tlenu i spalanie (CHEMIA 1)
+ +
365 PRZYRODA 26
- Produkcja margaryny (CHEMIA 6)
- Produkcja papieru (CHEMIA 8)
- Produkcja szkła (CHEMIA 6)
+ +
366 PRZYRODA "B" (Numer w wykazie zalecanych środków dydaktycznych - 1352/2001)
- Metale i niemetale
- Mieszaniny jednorodne i niejednorodne
- Właściwości materii o różnych stanach skupienia
+ +
381 PRZYRODA OCZAMI FIZYKA 1 - CO TO JEST ENERGIA?
Film w przystępny sposób wprowadza pojęcie energii i omawia jej znaczenie. Pokazuje i omawia na przykładach występowania różnych form energii: cieplnej, świetlnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, jądrowej. Szczególną uwagę poświęca film energii słońca. Wykazuje, że wszystkie formy występującej na Ziemi energii biorą swój początek z energii słonecznej. Posługując się przemawiającymi do wyobraźni ucznia animacjami wyjaśnia pojęcie ciepła i jego przepływu. Wyjaśnia też problemy związane z energią niezbędną do życia człowieka. Omawia wpływ właściwego odżywiania na zasoby energetyczne człowieka i zwraca uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy energią wydatkowaną w postaci ruchu i pobieraną w pożywieniu. Na zakończenie pokazane jest doświadczenie, w którym wykorzystuje się cztery rodzaje energii do wykonania takiej samej pracy.
+ -
382 PRZYRODA OCZAMI FIZYKA 2 - WSZYSTKO O PRZEMIANACH ENERGII
Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na energię ruchu (kinetyczną) i energię zmagazynowaną (potencjalną)Pokazuje, wzięte z życia, przykłady występowania energii kinetycznej i potencjalnej oraz ciągłej przemiany obu rodzajów energii w celu wykonania pracy. Film prezentuje, łatwe do wykonania w warunkach szkolnych, doświadczenia dotyczące przemiany energii i pomiarów rezultatów tej przemiany. Udowadnia, że przemiany energii zachodzą cały czas wokół nas. Pokazuje tego przykłady. Film prezentuje maszyny, których zasady działania polegają na przemianie energii. Daje krótki rys historyczny rozwoju techniki. Przedstawia ludzkie ciało jako maszynę do przetwarzania energii. Zwraca uwagę na wrodzone zdolności roślin do przekształcania i magazynowania energii ze słońca.
+ -
383 PRZYRODA OCZAMI FIZYKA 3 - WSZYSTKO O CIEPLE
Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Przedstawia ciepło jako energię wewnętrzną ciała. Posługując się rysunkami animowanymi wykazuje zależność pomiędzy ciepłem a ruchem atomów i cząsteczek. Zwraca uwagę na rozszerzanie i kurczenie się ciał wraz ze zmianą ich temperatury. Pokazuje rozwiązania techniczne uwzględniające to zjawisko przy budowie dróg, mostów i innych konstrukcji. Film omawia też problemy związane z przepływem ciepła. Omawia zjawisko przewodnictwa, konwekcji i promieniowania. Wyjaśnia przyczynę zmiany stanu skupienia różnych ciał wraz ze zmianą ich temperatury. Wprowadza pojęcia temperatury topnienia, wrzenia i krzepnięcia Wszystkie nowe pojęcia są ilustrowane dobrze dobranymi przykładami. Wiadomości są utrwalane przez pomysłowe doświadczenia.
+ -
384 PRZYRODA OCZAMI FIZYKA 4 - WSZYSTKO O WYKORZYSTANIU ENERGII
Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie uzmysławia wizję świata bez tak popularnej formy energii, jaką jest energia elektryczna. Przypomina czasy, kiedy jedynymi formami energii wykorzystywanej przez człowieka, była energia cieplna ogniska i energia mięśni własnych oraz udomowionych zwierząt.. Z kolei film przedstawia krótką historię wytwarzania elektryczności. Podaje metody otrzymywania energii elektrycznej z innych form energii. Pokazuje generatory elektryczne napędzane energią płynącej wody, wiatru, energią pary. Pokazuje też elektrownie jądrowe i elektrownie słoneczne. Film poświęca dużo uwagi tej ostatniej formie pozyskiwania energii elektrycznej, czyli ogniwom słonecznym. Jest to technika przyszłości. Film prezentuje, wizjonerski na razie projekt, elektrowni słonecznej zawieszonej w przestrzeni kosmicznej.
+ -
385 PRZYRODA OCZAMI FIZYKA 5 - WSZYSTKO O OSZCZĘDZANIU ENEGII
Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na powszechne, nieraz nadmierne, wykorzystywanie energii oraz na ograniczone zasoby najpopularniejszych jej źródeł. Film podaje podstawowe wiadomości o paliwach kopalnych. Przybliża problemy związane z ich spalaniem i związanym z tym zanieczyszczaniem środowiska. Wprowadza pojęcie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Zachęca do oszczędzania energii i ekonomicznego jej wykorzystywania. Wskazuje na możliwości oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. Film zwraca też uwagę na to, że oszczędzając surowce wtórne, oszczędzamy energię. Omawia pojęcie recyklingu i kompostowania odpadków. Pokazuje przykłady wykorzystywania takich odnawialnych źródeł energii jak energia płynącej wody (zbiorniki naturalne i sztuczne), energii wiatru, słońca, biomasy, energii geotermicznej i jądrowej. Zwraca uwagę na wykorzystywanie śmieci jako źródła energii.
+ -
ŚRODOWISKO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nr. kat.
 
VHS
DVD
 
1303 Afryka - Serengeti niezwykły park narodowy
- +
1312 Afryka - Wielkie migracje - Niesamowite wędrówki
- +
1304 Alaska - duch dzikiej przyrody
- +
1023 Alternatywne źródła energii - słońce
+ +
1022 Alternatywne źródła energii - wiatr
+ +
1020 Alternatywne źródła energii - Ziemia
+ +
1021 Alternatywne źródła energii - woda
+ +
1311 Australia - Ziemia, Której nie tknął czas
- +
1018 Biebrzański i Wigierski Park Narodowy
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY - 45min.
Jest to filmowa opowieść po największym polskim parku narodowym. Prezentacja jego najbardziej charakterystycznych stref roślinnych. Spotkania z ginącymi gatunkami zwierząt. Całość wzbogacona licznymi animacjami komputerowymi, między innymi lodowca, powstawania torfowisk i średniowiecznych grodów.
Na nośniku DVD - film w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
WIGIERSKI PARK NARODOWY - 45min
Film o Wigierskim Parku Narodowym pozwala odkryć jego niepowtarzalność. Zaprezentowano w nim kilkadziesiąt gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jest tu również sekwencja będąca przeglądem najważniejszych zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Parku. Okrasą filmu są liczne animacje komputerowe, dzięki którym możemy zobaczyć, między innymi, proces kształtowania się terenu w wyniku działań lądolodu czy rekonstrukcje prehistorycznych osiedli. Film ten jest nie tylko zbiorem informacji dotyczących świata przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, ale także omawia historię tych terenów i problemy związane z ochroną przyrody.
- +
1013 Biebrzański Park Narodowy
Jest to filmowa opowieść po największym polskim parku narodowym. Prezentacja jego najbardziej charakterystycznych stref roślinnych. Spotkania z ginącymi gatunkami zwierząt. Całość wzbogacona licznymi animacjami komputerowymi, między innymi lodowca, powstawania torfowisk i średniowiecznych grodów.
Na nośniku DVD - film w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
+ +
1025 Czy zasypią nas śmieci? Czas projekcji - 30 min
Film porusza problem budowy, eksploatacji i rekultywacji wysypisk śmieci w Polsce. Ilość wytwarzanych w naszym kraju odpadów należy do jednej z największych w Europie. Film zwraca uwagę na rozwiązania techniczne i organizacyjne prowadzące do ograniczenia powstawania odpadów oraz na odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie materiałów z wysypisk.
+ +
1024 Czysta energia Czas projekcji - 30 min.
Film pokazuje przykłady wykorzystywania w naszym
kraju energii promieni słonecznych, biogazu, biomasy,
energii geotermicznej, biopaliw, energii wiatru
+ +
1028 Energia ogrodu, pola, lasu (ENERGOMENUSY) Czas projekcji - 30 min.
Energia odnawialna. Jak wykorzystać energię darowaną przez przyrodę? Wykorzystywanie odpadów gospodarki leśnej - zrębków drewna. Plantacje wierzby przemysłowej na wyspie Wolin.
+ +
1310 Głębiny oceanów - Podwodna oaza
- +
1019 Gorczański Park Narodowy Czas projekcji - 45 min.
Cztery pory roku w Gorcach. Krajobraz i geologia Gorców. Ochrona Przyrody. Puszcza Karpacka w Gorczańskim Parku Narodowym. Barwny świat roślin i zwierząt. Jak powstawały polany? Dawna kultura pasterska. Harmonia krajobrazu – - przyroda i człowiek.
+ +
1100 Karkonoski Park Narodowy
+ +
1305 Las Tropikalny - Rain Forest - Las, który niezmienił się od tysięcy lat
- +
1108 Lasy Mazurskie - Leśny Kompleks Promocyjny Czas projekcji - 61 min.
+ +
1098 Magurski Park Narodowy
- +
1315 Narodziny oceanu - 4 miliardy lat życia w oceanie
- +
26 Obserwacja pogody
Film pokazuje różne rodzaje pogody w kraju i na świecie. Omawia różnice temperatur w rozmaitych porach dnia i roku - pokazuje przyrządy do jej pomiaru. Film omawia rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych. Zwraca uwagę na wiatr, jego siłę i na metody oceniania prędkości wiatru.
+ +
1307 Ocean - Wielka rafa koralowa
- +
1319 Oceaniczne podróże Jeana-Michala Cousteau - Rekiny w niebezpieczeństwie
- +
1109 Park Narodowy Bory Tucholskie  Czas projekcji - 45 min.
Jeden z najmniejszych polskich Parków Narodowych, będący wizytówką całych Borów Tucholskich, jest bohaterem tego filmu. Wspaniałe sosnowe bory, porastające sandrowe piachy między Tucholą a Chojnicami, przetkane rynnowymi, polodowcowymi jeziorami tworzą wyjątkowy obszar, pełen reliktowych gatunków roślinnych i miejsc sprzyjających zachowaniu i rozwojowi bioróżnorodności. Park Narodowy Bory Tucholskie poza szeroką gamą walorów przyrodniczych, jest interesujący turystycznie. Wyróżnia się tu Struga Siedmiu Jezior, malownicza ciekawostka hydrologiczna, a zarazem prawdziwa perełka krajobrazowa, łącząca ciąg jezior od Ostrowitego po Charzykowskie.
+ +
1104 Tajemnicze rzeki (Biebrza, Narew, Krutynia, Pasłęka, Drwęca) Czas trwania filmu 43 min.
Film prezentuje sytuację ekologiczną kilku rzek w Polsce. Są to: Biebrza, Narew, Krutynia, Pasłęka, Drwęca. Pokazana jest różnorodność biologiczna tych rzek, ich potencjalne zagrożenie ekologiczne i działania podjęte w kierunku ich renaturyzacji.
Kontekstem treści są dyrektywy (Ptasia, Siedliskowa, Wodna), które państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują do wyznaczania sieci ekologicznej "NATURA 2000". Zróżnicowana sytuacja ekologiczna kolku wybranych rzek jest tłem dla popularyzacji zagadnień związanych ze stanem środowiska naturalnego i możliwości oceny jego wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.
+ +
1014 Wigierski Park Narodowy
Film o Wigierskim Parku Narodowym pozwala odkryć jego niepowtarzalność. Zaprezentowano w nim kilkadziesiąt gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jest tu również sekwencja będąca przeglądem najważniejszych zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Parku. Okrasą filmu są liczne animacje komputerowe, dzięki którym możemy zobaczyć, między innymi, proces kształtowania się terenu w wyniku działań lądolodu czy rekonstrukcje prehistorycznych osiedli. Film ten jest nie tylko zbiorem informacji dotyczących świata przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, ale także omawia historię tych terenów i problemy związane z ochroną przyrody.
+ +
1099 Woliński Park Narodowy
+ +
1316 Yellowstone - Park jedyny w swoim rodzaju
- +
015 ŚRODOWISKO 4 - MOJA MAŁA POLSKA
1. MOJA MAŁA DROGA - 22'
Człowiek chce, a często musi zmieniać miejsce. Jest to cecha normalna, nie odróżniająca go od zwierząt. Ponieważ nie umiał latać, od zarania swoich dziejów na Ziemi musiał poruszać się po lądzie. Wytyczał zatem i budował drogi. Droga powinna: najprościej łączyć różne cele podróży, być bezpieczna dla jej użytkowników stwarzać poczucie przyjemności podróżowania. Czy zastanawiałeś się, o ile kilometrów, zużywając energię równoważną spaleniu jednego litra benzyny, przemieści się jedna osoba pieszo, furmanką, na rowerze, samochodem, autobusem, koleją i samolotem? Czy wiesz, czym się różnią spacer i przejście? Wycieczka i przejazd? Czy zastanawiałeś się nad korzyściami i uciążliwościami związanymi z budową i korzystaniem z dróg i autostrad? Czy wiesz, że najstarszą drogę kołową wybudowano w starożytnym Egipcie około roku 2300 p.n.e. ? Na te i inne pytania odpowiada film.
2. MOJA MAŁA HISTORIA 21'
Dzieje naszej planety liczą ponad 4,6 miliarda lat. Podzielono je na ery i okresy. Przyjmujemy, że spirala ziemskiego czasu rozpoczęła się od powstania Ziemi i Księżyca. W każdym z okresów pojawiały się bądź znikały gatunki roślin zwierząt. Czy zdajemy sobie sprawę jak wyglądał krajobraz naszej okolicy 50, 100, czy 1000 lat temu? Czy można odnaleźć ślady tych zmian? Przyjrzyjmy się fragmentowi współczesnego krajobrazu. Spróbujmy zastanowić się co jest w nim naturalne, trwające od dawien dawna, a co sztuczne. Sztuczne są najczęściej granice pól i lasów, mikrorzeźba terenu, miedze, skarpy, wyrobiska, drogi, miasta, wsie. Naturalne są natomiast procesy przyrodnicze jak pogoda, ruch wody, tworzenie się gleby, wegetacja roślin, życie zwierząt. Zastanówmy się co ile lat zmienia się horyzont, niebo z chmurami, cienie drzew, trawy, wzgórza, granica pól i lasów..? Czy człowiek może stworzyć całkowicie sztuczne otoczenie? Czy może w nim trwać przez długi czas nie doznając uczucia obcości i niechęci? Będziesz to wiedział po obejrzeniu filmu.
+ +
016 ŚRODOWISKO 5 - MOJA MAŁA POLSKA
1. MOJE MAŁE DOMY - 23'
Budując dom tracimy bezpowrotnie glebę. Jeżeli było to pole uprawne - tracimy około tonę zboża na rok. Jeżeli był to las - musimy wyciąć kilkadziesiąt drzew. A przecież można budować na nieużytkach! Nie ma uniwersalnych standardów powierzchni mieszkalnej. Przyjmuje się, że luksus zaczyna się gdy liczba mieszkańców odpowiada liczbie pokoi plus jeden. Przeciętny człowiek czuje się dobrze w pokoju nie mniejszym niż 12m2 i nie niższym 2,5m. Budownictwo jest materiało i energochłonne. Postawienie przeciętnego domu jednorodzinnego wymaga zużycia drewna z około 30 dużych sosen. Wypalenie jednej cegły wymaga zużycia energii równoważnej spaleniu około ćwierci kilograma węgla. A takich cegieł trzeba zużyć około 25.000. Czy zastanawiałeś się nad tym ile energii, w przeliczeniu na kilogramy spalonego węgla, zużywasz w ciągu tygodnia na czynności związane z eksploatacją mieszkania? Na przyrządzanie posiłków, odkurzanie, korzystanie z zimnej i ciepłej wody, oświetlenie, pranie i prasowanie? Te i inne problemy, związane z budownictwem i eksploatacją mieszkań,
poruszone są w filmie.
2. MOJA MAŁA RZEKA - 21'
Rzeka to nie tylko płynąca woda. To także dolina żyjąca tą wodą. Dolina przyjmuje nadmiar wody w czasie wezbrań i oddaje ją w czasie suszy. Dolina rzeki to również najpiękniejszy jej twór. To jeden wielki żywy organizm Najczęściej rzeka trzyma się koryta, .nieco wyżej jest taras zalewowy. Nawet najmniejsza rzeka ma w dolinie resztki starorzeczy, tworzących różnej wielkości zbiorniki wodne. Czy zastanawiałeś się skąd się bierze woda w rzece? Czy wiesz, że gdyby nie wody gruntowe, to rzeka płynęłaby tylko podczas obfitych opadów2 Czy zdajesz sobie sprawę z roli meandrów, wydłużających bieg rzeki? Czy spotkałeś się z problemem zanieczyszczania wód i brzegów rzeki? Obejrzyj film, który przedstawia rzekę jako korytarz ekologiczny, jako transporter życia.
+ +
017 ŚRODOWISKO 6 - MOJA MAŁA POLSKA
MOJE MAŁE BEZKRWAWE SAFARI - 23'
Środowisko , w którym żyje człowiek jest jednocześnie miejscem przebywania wielu innych istot Zajmują one świat o wiele rozleglejszy niż ten zajmowany przez człowieka. Głębiej sięgają w litosferę, wyżej w atmosferę, opanowały nawet głębokie wody. Znoszą i niższe i wyższe temperatury niż znieść może człowiek. Z ogromną liczbą stworzeń możemy współżyć bez konfliktów. Są jednak i takie, którym zabraliśmy przestrzeń życiową. Czy w zamian możemy użyczyć innym gatunkom części "swojej" przestrzeni? Na świecie nasila się tendencja do przenoszenia się gatunków w pobliże siedzib ludzkich. Korzystanie z miejsc stworzonych przez człowieka. Powstają w nich warunki dla rozwoju i życia różnych organizmów. Powstaje swoisty rodzaj symbiozy, polegający na jednostronnym udostępnianiu pokarmu i schronienia bez istotniejszej szkody dla gospodarza.
Liczba gatunków zwierząt, które moglibyśmy odnaleźć w domu jest różna i zmienia się w zależności od bardzo wielu czynników. Naszymi współlokatorami, w rozmaitych częściach mieszkania i jego okolicy, są niekiedy: muchy, pająki, mrówki, osy, świerszcze, prusaki, stonogi, skorki, skoczonogi, wazonkowce, myszy. Sporo co? A jest to zaledwie ułamek tego co możemy spotkać w pobliżu ludzkich siedzib. Wiele z tych zwierząt jest dla nas utrapieniem. Wszystkie są jednak bardzo interesujące. Dla wielu jednak gatunków człowiek nie pozostawił miejsca do życia. Czy zdajesz sobie sprawę, że nie ma już w lasach soboli i gronostajów a w rzekach brak jest jesiotrów i łososi? Czy zastanawiałeś się nad tym dlaczego jest tak mało drapieżnych ptaków, czemu zabrakło miejsca dla wielu gatunków owadów, czemu jest tak mało motyli? W poznaniu i zrozumieniu tych problemów pomoże Ci film.
+ +
006 JAK POWSTAJE POGODA?
- 6 filmów po 5-6 min. (Chmury, Deszcz, Burza, Wiatr, Śnieg, Mróz). Film zwraca dzieciom uwagę na podstawowe zjawiska atmosferyczne. Opisuje je i wyjaśnia przyczyny powstawania.
+ +
007 GDZIE KTO MIESZKA?
- 8 filmów po 4-5 min. (Pająk topik, Kret, Omółek, Szerszeń, Mali mieszkańcy jaskiń, Zwierzęta glebowe, Plankton, Mieszkańcy pustyni). Film pokazuje w jaki sposób organizmy zwierząt przystosowują się do życia w różnych środowiskach, nawet w ekstremalnych warunkach. W jaki sposób przystosował się do życia w wodzie pająk topik? Jak sobie radzi pod ziemią kret? Czy możliwe jest życie w mrocznych, całkowicie pozbawionych światła czeluściach jaskiń? Czy znajdziemy jakieś przejawy życia w rozpalonych piaskach pustyni?
+ +
056 NARODZINY I ŻYCIE cz. I
- 12 filmów po 4-5 min. (Bielinek kapustnik, Szarańcza, Żuk gnojarrz, Biedronka, Mącznik szklarniowy, Szerszeń, Turkuć podjadek, Cykada, Mszyce, Korowódka sosnowa, Pantofelek). Film może być wykorzystywany w szkole podstawowej i w gimnazjum jako pomoc przy nauczaniu przedmiotów: przyroda, wychowanie w rodzinie i biologia. Bardzo ciekawe zdjęcia ukazują zwierzęta od momentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga dzieciom poznawać otaczający je świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powstawaniem nowego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów.
+ +
057 NARODZINY I ŻYCIE cz. II
- 11 filmów po 4-5 min. (Żaba, Rzekotka torbowa, Żmija, Żółw grecki, Flaming, Pingwin, Dzik, Mara zając patagoński, Foka, Ciernik, Gambuzja) Film może być wykorzystywany w szkole podstawowej i w gimnazjum jako pomoc przy nauczaniu przedmiotów: przyroda, wychowanie w rodzinie i biologia. Bardzo ciekawe zdjęcia ukazują zwierzęta od momentu poczęcia. narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga dzieciom poznawać otaczający je świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powstawaniem nowego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów.
+ +
022 OCHRONA ŚRODOWISKA 1
- 6 filmów po 17-22 min. (Raport w sprawie bobra, Żywe srebro, Kopalnia nad Czarną Hańczą, Azyl w nurcie Wisły, Mieć miedź, Kwaśne deszcze-kwaśny problem
+ +
023 OCHRONA ŚRODOWISKA 2
- 7 filmów po 16-20 min. (Światowe rezerwy biosfery w Polsce, "Bóg stworzył świat i dał go człowiekowi" Wszystko co w przyrodzie najcenniejsze, Parki Narodowe zagrożone, Była łąka, Siarka i ..., Puszcza Białowieska A.D. 83)
+ +
024 BYŁ SOBIE LAS, CZY BĘDZIE LAS - 27 min.
W wielu rejonach Polski nadmierny, niekontrolowany rozwój przemysłu spowodował nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Czy nie jest już za późno na skuteczną pomoc zniszczonym lasom? Czy na zdegradowanych terenach będzie znowu las?
+ +
025 ZIELONE PŁUCA POLSKI-ZIEMIA KRÓLEWSKICH PUSZCZ 28'
Film jest przeznaczony dla szerokiego odbiorcy. Może być z powodzeniem wykorzystany w czasie zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ukazuje on północno wschodnie tereny Polski, prawie nie skażone niszczącą działalnością przemysłu. Dziewicze rzeki, lasy i bagna białostocczyzny to ZIELONE PŁUCA POLSKI. Oglądamy bagna i moczary Puszczy Knyszyńskiej, unikatowy system zbiorowisk roślinnych Narwiańskiego Parku Narodowego, wodno szuwarową roślinność i torfowiska pradoliny Biebrzy. Miejsca pierwotnego bytowania przyrody - mateczniki odnajdujemy w ścisłym rezerwacie Białowieskiego Parku Narodowego.
+ +
385 WSZYSTKO O OSZCZĘDZANIU ENERGII (źródła "czystej" energii) + -